Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna"

 

http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,87.htmlZapraszamy do składania wniosków w naborze konkursowym w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” 

1. Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
2. Cele szczegółowe:
1) Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa;
2) Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
3) Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.

I Konkurs w 2013 r. obejmuje 8 kategorii tematycznych:

Kategoria I

  • Tematyka: Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych szczególnie w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Kategoria II

  • Tematyka: Przeciwdziałanie „niskiej emisji”

Kategoria III

  • Tematyka: Gospodarka niskoemisyjna w gminach

Kategoria IV

  • Tematyka: Gospodarowanie na obszarach Natura 2000

Kategoria V

  • Tematyka: Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Kategoria VI

  • Tematyka: Ekoinnowacje w ochronie środowiska

Kategoria VII

  • Tematyka: Biogazownie rolnicze jako element wspierający OZE w Polsce

Kategoria VIII

  • Tematyka: Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” odbywać się będzie w terminie od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r.

Dokumenty prosimy składać bezpośrednio w Kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku
w godzinach 07.30—15.30 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii NFOŚiGW) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień złożenia wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w Kancelarii NFOŚiGW. 
Wyniki I Konkursu naboru wniosków z dziedziny „Edukacja ekologiczna” w 2013 r. zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: 
Warunki I konkursu wniosków w ramach programu „Edukacja ekologiczna” w 2013 r. (PDF)

Aktualny program priorytetowy, regulamin konkursu oraz wzory formularzy wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.

Pliki do pobrania dostępne na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,87.html

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/03/05, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/03/05 08:13:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/03/05 08:13:25 nowa pozycja