Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabory w trybie konkursowym - Oś 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego - 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego została zamieszczona informacja odnosnie naboru w trybie konkursowym.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 31 stycznia 2013 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/3.1/2013/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące atrakcyjność województwa poprzez eliminację białych plam, których przedmiotem jest:

1. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych, z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy lub rozbudowy sieci dostępowych, jednakże z wyłączeniem obszarów budowy sieci dostępowych wskazanych na mapach UKE jako realizowanych w ramach działania 8.4 POIG,

2. Budowa światłowodowych węzłów dostępu do sieci dystrybucyjnej,

3. Tworzenie otwartych i dostępnych publicznie punktów dostępu umożliwiających dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej – tzw. Hotspot-ów.

4. Wyposażenie centrów zarządzania sieciami szerokopasmowymi w niezbędną infrastrukturę informatyczną,

5. Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów).

Projekt powinien przewidywać realizację kampanii informacyjnej dla osób zamieszkujących obszar realizacji projektu, w szczególności skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową 2020 szczególny nacisk w trakcie oceny projektów położony zostanie na umożliwienie świadczenia usług typu NGA.

W przypadku realizacji projektów przez operatorów telekomunikacyjnych muszą oni zapewniać, że infrastruktura objęta dofinansowaniem będzie otwarta na jednakowych zasadach dla wszystkich dostawców usług internetowych. Hurtowy, otwarty dostęp oferowany po krajowych cenach rynkowych do infrastruktury objętej dofinansowaniem musi być zapewniony przez okres minimum 7 lat od zakończenia realizacji projektu.

 

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dofinansowanie na inwestycje udzielane będzie:

• Przedsiębiorcom (w przypadku udzielania pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia sektorowego, przedsiębiorcy musza posiadać status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne);

• Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkach i stowarzyszeniach;

• Jednostkom organizacyjnym jednostek samorządu terytorialnego posiadającym osobowość prawną;

• Szkołom wyższym;

• Jednostkom naukowym;

• Jednostkom sektora finansów publicznych (pozostałym);

• Organizacjom pozarządowym;

• Partnerstwom ww. podmiotów reprezentowanym przez lidera.

 

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 40 000 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Co do zasady nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców dużych,

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców średnich,

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców mikro i małych;

- 75% dla projektów nieobjętych pomocą publiczną

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców dużych

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców średnich,

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców mikro i małych;

- 25% dla projektów nieobjętych pomocą publiczną

 

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.

 

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2013 roku.

 

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

 

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/02/04, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/02/04 10:21:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/02/04 10:21:11 nowa pozycja