Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Otwarty konkurs ofert na zadania w 2012 roku - Kultura Fizyczna

 

Uprzejmie informuj, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012 roku.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1908/12 z dnia 13 listopada 2012 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013. Konkurs obejmie 10 rodzajów zadań publicznych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert następuje na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, Poz. 1536, z późn. zm.).

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ww. Ustawy - realizujące zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej a w szczególności:

1.    organizacje pozarządowe,

2.    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

3.    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4.    spółdzielnie socjalne,

5.    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Pozostałe dokumenty związane z niniejszym konkursem dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego https://bip.wzp.pl w zakładce Dotacje-Ogłoszenia Konkursowe.

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/11/30, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/12/04 09:03:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/12/04 09:03:07 modyfikacja wartości
Anna Petters 2012/12/04 09:01:55 nowa pozycja