Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży GMS


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM GARAŻY I BOKSUGARAŻOWEGO:

 

L.p

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu/ boksu

Pow.  garażu (m2)

Droga dojazdowa        (m2)

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

(zł/m2)

Wadium (zł)

1.

Marmurowa 16

SZ1S/00054726/0

Obr. 4114 Dąbie

dz. nr 24/2

brak

16,49

10,00

najem

5,00

200,00

2.

Dmowskiego 16

SZ1S/00199579/2

Obr.4135   Dąbie

dz. nr 24/3

brak

19,00

5,00

najem

5,00

200,00

 

Właścicielem garaży jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą garaży, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

UWAGA: Z uwagi na ogólnie obowiązujące zasady reżimu sanitarnego, związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, prosimy aby osoby zainteresowane przetargiem przyszły bez osób towarzyszących. W trosce o bezpieczeństwo, prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  19 listopada  2020  (czwartek) O GODZINIE 11.00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro), wg określonego powyżej harmonogramu.

 

           I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

1. Zamieszkiwanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) na terenie Gminy Miasto Szczecin (okazanie dowodu tożsamości/           dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania/siedziby działalności gospodarczej).

2. Dysponowanie  dokumentem:  dowód  rejestracyjny,  dokument  potwierdzający  fakt  używania   pojazdu  mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot  niż  zgłaszający  się  na  przetarg,  także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.

3. W  przypadku  osób  fizycznych  prowadzących  działalność gospodarczą: okazanie  aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z NIP i REGON (datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem).

4. W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) odpisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

5. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż lub boks garażowy.

6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub własność tej osoby.

7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

8. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

9. Złożenie  pisemnego  oświadczenia  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznania  zgodnie  z  art.  233  § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.

2. Przetarg na najem przeprowadza się na każdy garaż oddzielnie.

3.Wadium – na każdy garaż oddzielnie – należy wpłacać najpóźniej do dnia 18 listopada 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa  się  datę  wpływu  środków  pieniężnych  na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

6. Podmiot  wygrywający  przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

7. Przed  zawarciem  umowy  najmu  najemca  zobowiązany  jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

8. Umowa  najmu  zostanie  zawarta  w  ciągu  30  dni  od  daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

9. Na najemcy garażu komunalnego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100). Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu.   

10. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. I.6 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. W przypadku stwierdzenia zaległości, o której mowa w pkt I.9 przed przeprowadzeniem przetargu, organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.

11. Miesięczna  stawka  opłat  netto za 1 m2, za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30%.

12. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty związane z eksploatacją garażu, opłata za teren pod drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,42 zł/m² netto oraz  podatek VAT (aktualnie 23%) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Czynsz najmu płatny jest do dnia 10–go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

13. W przypadku przystąpienia do przetargu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stawka czynszu netto za 1m² nie może być niższa niż 13 zł.

14. Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, bez  prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Wszelkie remonty obciążają najemcę bez  prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

15. W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego,

 tel. (91) 4 613 – 692, wew. 158, 169, 130.

 W wizji garażu będą mogły uczestniczyć pojedyncze osoby, z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu (91) 461-36-92, wew. 186.

 

Udział w postępowaniu przetargowym  wiąże  się  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  oferentów  na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.

 Data publikacji: 2020/10/29
Datawygaśnięcia: 2020/11/19
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2020/10/29 08:07:51, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/10/29 08:07:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/10/29 08:07:50 nowa pozycja