Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych garaży


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW  i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY

L.p.

Położenie

nieruchomości

Księga wieczysta

(KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie

Nr garażu

Powierzchnia

garażu

w m²

Droga dojazdowa

w m²

Sposób użytkowania

Stawka

wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. Stołczyńska  100a

KW SZ1S/00101562/7

Nad Odrą 52

(3052)

Dz. nr 6/12

brak Nr

11,99

23,62

najem

4,50

200,00

2.

ul. Stołczyńska  143

KW SZ1S/00100430/6

Nad Odrą 21

(3021)

Dz. nr 32/3

Nr 5

18,60

50,00

najem

4,50

200,00

3.

Częściowo w granicach portu morskiego

ul. Światowida 30, 31,32, 36, 36a, 46, 47, 49

KW SZ1S/00203265/0

Nad Odrą 90

(3090)

Dz. nr 17/6

Nr 3

ul. Światowida 36

14,83

50,00

najem

4,50

200,00

4.

ul. Willowa 14, 16, 18

KW SZ1S/00067009/2

Nad Odrą 18

(3018)

Dz. nr 47

brak Nr

ul. Willowa 14

14,10

11,00

najem

4,50

200,00

5.

ul. Ks. Piotra Skargi 29a

KW SZ1S/00073323/4

Śródmieście 21 (1021)

Dz. nr 57/2

Nr 4

17,09

20,00

najem

4,50

200,00

6.

ul. Królowej Korony Polskiej

KW 131796

Śródmieście 23 (1023)

Dz. nr 9/8

brak Nr

ul. Kr. Korony

 Polskiej 17

16,22

brak

najem

4,50

200,00

7.

ul. Arkońska

KW 109771

Pogodno 33(2033)

Dz. nr 1/5

Nr 1

ul. Arkońska 11-13

14,17

10,69

najem

4,50

200,00

8.

ul. Księcia Bogusława X 42 – oficyna

KW SZ1S/00189599/5

Śródmieście

35(1035)

Dz. nr 32/11

brak Nr

14,00

5,00

najem

4,50

200,00

9.

ul. Krakowska

KW SZ1S/00079174/6

Pogodno 132(2132)

Dz. nr 51/4

brak Nr

ul. Krakowska 21

12,90

brak

najem

4,50

200,00

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 24 KWIETNIA  2013 ROKU  O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiILK
przy  ul. MARIACKIEJ  25, POKÓJ  NR  14 ,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

Warunkiem  udziału  w  przetargu  jest :
 1. Zamieszkiwanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 2. Dysponowanie dokumentem: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
 3. W  przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą okazanie  decyzji o nadaniu nr NIP i REGON oraz  aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem).
 4. W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji
  o nadaniu nr NIP i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.
 5. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.
 6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysonuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu  stanowiącego własność tej osoby.
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 8. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
 9. Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 • Wadium  w  wysokości  200,00  złotych  należy wpłacać do dnia 23 kwietnia 2013 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:  ING  Bank  Śląski  O/Szczecin  73 1050 0099 6803 0000 0000 0001.  Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty  przetargu przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby  wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium  nie podlega zwrotowi.
 • Każdy przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie
  w licytacji nie może być niższe niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek
  z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.
 • Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.
 • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony trzy lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do  zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3 krotności miesięcznego czynszu netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.  W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 • Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz opłaty związane z eksploatacją garażu oraz opłata za teren pod drogę dojazdową i plac  manewrowy w wysokości 0,40 zł/m² netto. Miesięczna stawka opłat netto za 1m², za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne, może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30 %. Czynsz najmu płatny jest do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 • Garaż  przejmuje  się  w  istniejącym  stanie  technicznym a wszelkie remonty obciążają najemcę.

UWAGA W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu.

UWAGI  DODATKOWE:

W przypadku przystąpienia do przetargu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą  stawkaczynszu netto za 1m²  nie może być niższa niż 13 zł.

Garaże  wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  zarządcą  nieruchomości:

Poz.  1, 2, 3              ZBiLK  Rejon  2      telefon: 91-42-16-713

Poz.  4                       ZBiLK  Rejon  3      telefon: 91-45-54-503

Poz.  5, 6                  ZBiLK  Rejon  7      telefon: 91-48-47-776

Poz.  7                       ZBiLK  Rejon  8      telefon: 91-42-43-452

Poz.  8                       ZBiLK  Rejon  13    telefon: 91-48-88-704

Poz.  9                       ZBiLK              Rejon  14    telefon: 91-48-29-027

Dodatkowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział   Lokali  Użytkowych,  ul. Mariacka  25,  tel. 91-48-86-342 i 91-48-86-367.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN

 

 Data publikacji: 2013/03/26
Datawygaśnięcia: 2013/04/24
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2013/03/25 17:29:04, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2013/03/25 17:29:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2013/03/25 17:29:04 nowa pozycja