Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych - 5.10.2016 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnialokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalnyzakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. Bolesława Śmiałego 4

KW SZ1S/00027531/8

Śródmieście 33

(1033)

Dz. nr 34

Piwnica

Front

17,12

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

2.

ul. Teofila Firlika 38

KW SZ1S/00044422/6

Nad Odrą  14 (3014)

Dz. nr 11/27

Parter

Piwnica

Front

Lok. U1

19,00

10,80

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,50

 

 

600,00

3.

ul. Krzysztofa Kolumba 12

KW 140402

Śródmieście 47

(1047)

Dz. nr 9/14

Parter

Front

58,28

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

 

5,00

 

 

600,00

4.

ul. Św. Stanisława Kostki 3

KW 70442

Pogodno 76 (2076)

Dz. nr 229

Parter

Piwnica

Front

 

 

18,90

54,94

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

5.

ul.  Zygmunta Krasińskiego 103KW SZ1S/00060169/2

Śródmieście 10 (1010)

Dz. nr 106

Piwnica

Front

Lok. U2

33,19

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

6.

 

ul. Bł. Królowej Jadwigi 15

KW SZ1S/00052652/6

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 189

Piwnica

Front

Lok. U2

32,85

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

7.

ul. Księcia Bogusława X 37

- oficyna

 KW SZ1S/00041663/6

Śródmieście 41 (1041)

Dz. nr 15/30

Parter

Piwnica

Oficyna

Lok. U3

35,22

23,24 do oczynszowania 11,62

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

4,00

 

 

600,00

8.

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 4

KW SZ1S/00116692/5

Śródmieście 20 (1020)

Dz. nr 20/3

Piwnica

Front

Lok. U3

39,60

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

9.

 

ul. Parkowa 8

KW SZ1S/00035854/7

Śródmieście 28

(1028)

Dz. nr 38

Piwnica

Front

Lok. U4

25,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

6,00

 

 

600,00

10.

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 16a

KW 120280

Śródmieście 25 (1025)

Dz. nr 20/31

Budynek wolnostojący

z poddaszem

Oficyna

Lok. U1

128,95

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

11.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36

KW SZ1S/00040868/6

Śródmieście 32 (1032)

Dz. nr 51

Piwnica

Front

Lok. U1

26,57

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

12.

ul. Pocztowa 1a

KW SZ1S/00044135/7

Śródmieście 23

(1023)

Dz. nr 201

Piwnica

Front

24,61

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

4,00

                                                 

 

600,00

13.

ul. Poznańska 7, 7a, 8

KW SZ1S/00218863/0

Nad Odrą 74

(3074)

Dz. nr 33/4

Parter

Front

ul. Poznańska 7

Lok. U1

14,40

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

14.

ul. Władysława Stanisława Reymonta 29

KW 65610

Pogodno 69 (2069)

Dz. nr 277

Parter

Piwnica

Front

27,80

56,71

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

15.

 

ul. Radogoska 6

KW SZ1S/00038161/3

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr  39

Piwnica

Front

96,27

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

4,00

 

 

600,00

16.

ul. Radogoska 7

KW 38160

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr  38

Parter

Front

20,70

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

4,00

 

 

600,00

17.

ul. Spółdzielcza 1, 3, 5, 7, 9

KW 64668

Pogodno 146 (2146)

Dz. nr 109

Piwnica

Front

ul. Spółdzielcza 1

62,46

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

18.

ul. Światowida 65, 66

KW SZ1S/00132948/3

Nad Odrą 90 (3090)

Dz. nr 9/8

Parter

Front

ul. Światowida 66

19,20

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

19.

ul. Wiszesława 11

KW SZ1S/00089520/0

Nad Odrą 31

(3031)

Dz. nr 14/8

Parter

Piwnica

Front

Lok. U1

103,99

    7,55

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

20.

ul. Włościańska 1, 1A, 1B

KW SZ1S/00106691/5

Śródmieście 64

(1064)

Dz. nr 13/3

Piwnica

Front

Lok. U23

136,30

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

21.

Al. Wojska Polskiego 10

KW SZ1S/00169166/5

Śródmieście 35

(1035)

Dz. nr 32/4

Parter

Front

39,43

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

22.

ul. Zakopiańska 13, 14

KW SZ1S/00064523/0

Pogodno 41

(2041)

Dz. nr 72

Piwnica

Front

ul. Zakopiańska 13

34,90

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  5 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 2. Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

  a) aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),

  b) decyzji  o nadaniu nr NIP,

  c) zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,

             d)  umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

        3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

            a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

            b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,

            c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
            z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

        4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

        5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.
 2. Wadium należy wpłacać do dnia 4 października 2016 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648. Decyduje data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 6. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 7. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 8. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 9. Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 31 października 2016 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 15 listopada 2016 r. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie
  art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 11. Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej do dnia  14 listopada 2016 r., po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 10.
 12. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 13. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777, 1890), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 14. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 15. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 16. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

             a) za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,                                                                                                                                                                                   

             b) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,

             c)  za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,

             d) za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

             e) za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

17. Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  Działem Technicznym:

a) poz.  1, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 20, 21        telefon:  91/ 48-29-034/072, 48-88-709/712                  ZBiLK Rejon Południe

b) poz.  2, 15, 16, 18, 19                                telefon:  91/ 44-20-773, 42-16-644                                  ZBiLK Rejon Północ

c) poz.  5, 8, 9, 10, 11, 13, 22                       telefon:  91/ 42-43-452, 42-10-179, 48-86-306/320      ZBiLKRejon Śródmieście – Niebuszewo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

             1. Dotyczy lokali użytkowych położonych przy ul. Firlika 38/U1, ul. Kostki 3, ul. Ks. Bogusława X 37/U3, ul. Reymonta 29,
                  ul. Wiszesława 11/U1

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej za powierzchnię parteru, nie mniej niż 3,00 zł/m².

2. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Krzysztofa Kolumba 12

Najemca na własny koszt zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

             3.   Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Kostki 3

W lokalu znajduje się toaleta oraz pomieszczenie sanitarne wykonane bez dokumentacji technicznej. Sprawdzenie przewodu kominowego pod kątem możliwości       wykonania wentylacji leży po stronie przyszłego Najemcy. W przypadku możliwości wykonania wentylacji, Najemca na własny koszt zalegalizuje oraz wykona prawidłową wentylację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W przypadku braku możliwości legalizacji, Najemca na własny koszt zobowiązany będzie do demontażu istniejących pomieszczeń.

            4. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Krasińskiego 103/U2

Lokal zawilgocony, parokrotnie zalewany poprzez wybicie wód opadowych przez urządzenia sanitarne w lokalu. Najemca na własny koszt zobowiązany jest do zamontowania klapy zwrotnej przed urządzeniami sanitarnymi.

   5. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Ks. Bogusława X 37/U3

Ze względu na nienormatywną wysokość piwnicy (1,80 m), oczynszowaniu podlega 50% powierzchni piwnicy, tj. 11,62 m².

            6. Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego 16a/U1

Najemca na własny koszt zobowiązany jest do: wymiany pokrycia dachu, obróbek blacharskich, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wzmocnienia stropu i wylania posadzki betonowej.

            7. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy al. Wojska Polskiego 10

W lokalu znajduje się toaleta odłączona od kanalizacji sanitarnej, usytuowanej w pomieszczeniu piwnicznym budynku mieszkalnego
nr 10 położonego przy al. Wojska Polskiego 10. Wspólnota Mieszkaniowa przedmiotowej nieruchomości nie wyraża zgody na ponowne podłączenie. Istnieje możliwość podłączenia odpływu z toalety do studzienki kanalizacyjnej w podwórzu, znajdującej się na terenie Gminy Miasto Szczecin. Najemca na własny koszt, po uzyskaniu stosownej zgody, może wykonać wskazane prace.

            8. Dotyczy lokali użytkowych położonych przy ul. Piłsudskiego 16a/U1, ul. Piłsudskiego 36/U1, al. Wojska Polskiego 10

Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wyłączenia ze sprzedaży przedmiotowych lokali użytkowych, w przypadku realizacji zadań związanych z procesem rewitalizacji.

            9. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Zakopiańskiej 13

Najemca na własny koszt zobowiązany jest do: naprawy instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu, wymiany częściowej tynków wewnątrz lokalu, zamontowania drzwi do toalety.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6,  tel. 91 48 86 342.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pl i  www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.

Data publikacji: 2016/09/13
Datawygaśnięcia: 2016/10/05
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2016/09/13 10:00:32, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2016/09/13 10:50:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2016/09/13 10:50:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2016/09/13 10:09:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2016/09/13 10:00:32 nowa pozycja