Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod parking strzeżony


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

 OGŁOSZENIE

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA TRZYLETNIĄ DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBEJMUJĄCYCH NIEZABUDOWANĄ CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI ORAZ NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SZCZECIN

 

 

L.p.

 

 

Adres nieruchomości

 

 

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

 

Pow. łączna (m2)

 

Sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy1/najmu2

 

Okres dzierżawy/najmu

 

Stawka wywoławcza w zł/m2 (netto)

 

Wadium

w zł

nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1

 

al. Bohaterów Warszawy/               ul. Stanisława Żółkiewskiego

 

SZ1S/00197536/5

SZ1S/00197540/6

SZ1S/00197530/3

SZ1S/00200940/5

 

 

2157

 

11/15

11/16

11/17

11/20

 

 

2339

 

 

parking strzeżony

 

 

 

 

3 lata

 

 

 

1,61

 

 

 

 

3000

 

2.

 

ul. Stanisława Żółkiewskiego 12

 

SZ1S/00200940/5

 

2157

 

11/20

 

12

 

pomieszczenie dla podmiotu dozorującego parking

 

3,00

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08 LUTEGO 2018 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS

PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1, SALA C - PRZYZIEMNE

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 7 lutego 2018 r. przelewem na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS Sp. z o.o.

PEKAO S.A. I O/Szczecin nr 84124038131111000043793958 (z podaniem adresu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu).

I. Warunki przystąpienia do przetargu:

1.      Okazanie dowodu wpłaty wadium.

2.      Okazanie dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

3.      Okazanie aktualnego wpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi.

4.      Okazanie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej  Głównego Urzędu Statystycznego o dokonanym wpisie w rejestrze REGON (datowanych na dzień przed przetargiem) - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

5.      Złożenia pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

6.      Złożenie pisemnych oświadczeń - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego, o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS, o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umów najmu, dzierżawy, bezumownego zajmowania nieruchomości.

7.      Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

II. Informacje organizatora przetargu:

1.      Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty na rzecz konkretnego oferenta z chwilą zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezydenta Miasta Szczecin lub osobę przez niego upoważnioną. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

2.      Stawka czynszu uzyskana w drodze przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.

3.      Do czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2016.710 t.j. ze zm.) oraz opłaty za zużyte media.

4.      Termin wnoszenia ustalonego czynszu  - do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

5.      Stawki czynszu dzierżawnego mogą podlegać podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

6.      Czynsz najmu za lokal użytkowy ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krótkości stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ.  Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016, poz.  716,1579,1923), jest płatnikiem podatku od nieruchomości. 

7.      Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umów w ustalonym terminie. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

8.      Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w regulaminie przetargów.

9.      W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu z przyczyn leżących po stronie wygrywającego, wadium oraz poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.

10.    Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności  obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

11.    Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

12.   Na wygrywającym przetarg spoczywać będzie obowiązek poddana się rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy oraz najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej co do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z ich używaniem, ustalonej na dzień sporządzenia umów. Akt notarialny należy przedłożyć w terminie siedmiu dni od dnia podpisania umów. 

III. Informacje dodatkowe:

1.      Nieruchomości gruntowe stanowiące działki 11/15,11/16,11/17/ oraz 11/20 z obrębu 2157 stanowią własność Gminy Miasto Szczecin i są w części zabudowane budynkami gospodarczymi.

2.      Działka nr 11/20 znajduje się w obszarze obowiązywania zmiany S.50 miejscowego planu ogólnego Miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście o funkcji dominującej usługi, mieszkalnictwo. Działki 11/15, 11.16, 11/17 przeznaczone są pod garaż wielokondygnacyjny.

3.      Osoba, która wygra przetarg, po podpisaniu umowy dzierżawy, zobowiązana jest do:

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę parkingu;

- przed rozpoczęciem prac budowlanych – uzyskania niezbędnych dokumentów przewidzianych prawem.

- uzgodnienia inwestycji z zarządcami sieci uzbrojenia technicznego oraz zrealizowania we własnym zakresie i na własny koszt uzbrojenia technicznego niezbędnego dla planowanej inwestycji, bez prawa ubiegania się o zwrot kosztów.  

4.      Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia specjalistycznym służbom właścicieli sieci (w przypadku ich występowania) nieodpłatny i swobodny dostęp przez całą dobę do przebiegających przez przedmiot dzierżawy sieci w celu dokonywania przeglądów, konserwacji oraz w razie awarii, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją dokona ich przeniesienia na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.      

5.      Dzierżawca jest zobowiązany do zapewnienia Wynajmującemu dojazdu przez wydzierżawiany teren
do budynków zlokalizowanych na działkach nr 11/15, 11/16 oraz 11/17, odpowiedniego do przeznaczenia
 i sposobu użytkowania ww. budynków oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 13 poniedziałek - piątek w godzinach: 1000 – 1600.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.stbs.pl  i www.bip.um.szczecin.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szczecińskiego TBS oraz Urzędu Miasta.

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI  BEZ  PODANIA PRZYCZYNYData publikacji: 2018/01/24
Datawygaśnięcia: 2018/02/08
IV
udostępnił: Szczecińskie TBS Sp. z o.o. , wytworzono: 2018/01/19 12:16:41, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2018/01/19 12:16:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2018/01/19 12:16:40 nowa pozycja