Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych,


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM GARAŻY:

 

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu/ boksu

Pow. garażu w m2

Droga dojazdowa w m2

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

Obr. 4979 dz. nr 12

brak

15,75

5,00

najem

4,50 *

200,00

2.

Marmurowa 16

KW SZ1S/00054726/0

Obr. 4114 Dąbie114

dz. nr 24/2

brak

16,49

10,00

najem

4,50 *

200,00

3.

Słupska 6

KW 78756

Obr. 4061 Dąbie 61 dz. nr 10

garaż pod budynkiem

19,47

5,00

najem

4,50 *

200,00

4.

Krzemienna 49a

KW SZ1S/00150812/3

Obr.4113 Dąbie 113

dz. nr 26/1

brak

16,00

25,00

najem

4,50*

200,00

5.

Przodowników Pracy 16

KW SZ1S/00199579/2

Obr.4135

dz. nr 24/3

brak

19,00

5,00

najem

4,50 *

200,00

*Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka opłat z tytułu najmu wynosi minimum 13 zł netto za 1 m2

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F (s. P.02 – kondygnacja piwniczna) .

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Zameldowanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Dysponowanie dokumentem: dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.

W przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem) aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.

Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub własność tej osoby.

Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 5 listopada 2014 r. przelewem na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w mBANK S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w całości na poczet przyszłego czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Każdy przetarg uważa się zaważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy do przetargu przystąpi podmiot prowadzący działalność gospodarczą, musi on zaproponować stawkę wywoławczą czynszu netto minimum 13 zł/m2.

W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł go podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony 3 lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu netto. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty związane z eksploatacją garażu, opłata za drogę dojazdową w wysokości 0,40zł/m˛ netto oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) .

Miesięczna stawka opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

Czynsz najmu jest płatny z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu.

Uwaga: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.

Zastrzega się, że Prezydent Miasta lub Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić każdy z przetargów w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowa 11 F pokój 1.09 lub telefonicznie pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125. Informacje o stanie technicznym garaży, a także o możliwości i terminie oględzin garażu można uzyskać u Administratora Rejonu pod numerem telefonu 461-36-92 .



Data publikacji: 2014/10/15
Datawygaśnięcia: 2014/11/07
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2014/10/15 09:57:08, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2014/10/15 09:57:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2014/10/15 09:57:08 nowa pozycja