Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg na najem komunalnych lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.,DZIAŁAJĄC W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN,

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

 

Oznaczenie lokalu

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza             w zł/m² netto

Wadium            w zł

1.

Boh. Getta Warszawskiego 21

KW/SZ1S/00028059/2

Boh. Getta Warszawskiego 21/U1

 

Śródmieście 34(1034)

 

Dz.nr 35

Piwnica

front

 

33,75

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

4,32

600,00

2.

Bol. Krzywoustego 26

Bol. Krzywoustego 26/U

 

 

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 20/36

Wolnostojący oficyna

209,14

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

3,00

600,00

3.

Pocztowa 34

 

Pocztowa 34/U5

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 47

Parter

front

20,40

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

14,70

600,00

4.

Pocztowa 10

 

Pocztowa 10/U1

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 10/2

Piwnica

front

91,43

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

6,00

600,00

5.

Pocztowa 11

 

Pocztowa 11/U1

 

Pogodno 157 (2157)

 

Dz. nr 10/2

Parter

front

19,70

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

25,00

600,00

6.

Pocztowa 12

 

Pocztowa

12/U3

 

Pogodno 157 (2157)

 

Dz. nr 12

Piwnica

front

40,87

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

16,00

600,00

7.

Jagiellońska 75

Jagiellońska 75/U2

Pogodno 157 (2157)

 

Dz. nr 48

Piwnica

front

20,40

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

32,00

600,00

 

 

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

 

Wszystkie osoby zainteresowane lustracją lokali proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu

91/ 430 91 16 oraz 91/ 430 91 17.

 

  

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ:

W  DNIU 18 GRUDNIA 2015 ROKU  O  GODZ. 12:00

W  SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS PRZY UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1, (PRZYZIEMIE, SALA C), 
WEDŁUG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ HARMONOGRAMU.

 

 

I.     Warunkami przystąpienia do przetargu są:

   1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.

   2.Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

 

  1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
  2. decyzji o nadaniu nr NIP,
  3. zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,
  4. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

 

   3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu

karnego:

  1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
    1. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

 

   4.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

   5.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

   1.  W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji,
         przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu i treści ogłoszenia.

   2.   Wadiumw wysokości  600,00  złotych należy wpłacić gotówką lub przelewem na  rachunek bankowy Szczecińskiego TBS w banku PEKAO S. A. I O/
         Szczecin, nr konta 84124038131111000043793958 lub w punkcie kasowym mieszczącym się w siedzibie Szczecińskiego TBS najpóźniej do dnia
         17.12.2015 roku. Wadium przekazane w formie przelewu uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek Szczecińskiego TBS do dnia 17.12.2015
         roku.Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub
         czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników  przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu,
         przekazem bankowym na wskazane konto lub w punkcie kasowym banku mieszczącym się w siedzibie Spółki. W razie uchylenia się osoby 
         wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

   3.  Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty na rzecz
         konkretnego oferenta z chwilą zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezydenta Miasta Szczecin lub osobę przez niego upoważnioną. Przetarg
         zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest
        dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

   4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię użytkową kondygnacji   
        wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię użytkową piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej netto, nie mniej niż 3,00 zł/m2 tej powierzchni.

   5.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. Złożenie swojej oferty w przetargu jest
        jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

   6.Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką
        zamierza prowadzić w lokalu.

   7.Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę
        przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

   8.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas
        nieoznaczony. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji
        zabezpieczającej
roszczenia wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

   9. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5
         k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzonej umowy najmu. Najemcę czynszu brutto i opłat związanych w
         używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie
        7 dni od dnia podpisania umowy najmu.

 10. Lokal zostanie przekazany protokolarnie w terminie ustalonym w protokole z przetargu, po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 9.  

 11. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczyny powierzchni użytkowej lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość
         stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek
         VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23% ) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z
         używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12

         stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 06.121.844 tekst jednolity ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości. 

 12. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają
         najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych oraz zgody Wspólnoty Mieszkaniowej
         wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu
         spoczywa na najemcy.

 13. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z
         tym związanych, zawarcia umowy z Grupą Energetyczną ENEA SA Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

   

14. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

      - za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

      - za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi
         NAJEMCA,

       - za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy najmu, za szkody wyrządzone osobom
         trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

       - za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje
         jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

 

Dodatkowe  informacje  dotyczące  przetargu  można  uzyskać  osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 91/ 430 91 08, 91/ 430 91 13 oraz u pracownika w pokoju nr 7 w godzinach od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Szczecińskiego TBS www.stbs.pl., na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin www.bip.um.szczecin.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczecin, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szczecińskiego TBS.

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODData publikacji: 2015/11/26
Datawygaśnięcia: 2015/12/17
IV
udostępnił: Szczecińskie TBS Sp. z o.o. , wytworzono: 2015/11/26 09:04:16, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2015/11/26 09:04:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2015/11/26 09:04:15 nowa pozycja