Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ                                                                                      

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA OKRES DO TRZECH LAT

 

L.p.

Nr działki  (część)

Nr obrębu

Lokalizacja  (ulica, księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie)

Wadium

1.

 

380

4196 Dąbie

 

   Szosa Stargardzka  SZ1S/00186339/4  

 

500,00 m²

 

 

dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na rekreację

 

 

 

      30,00 zł

 

 

 100,00

 

 

 

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą nieruchomości jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Czynsz dzierżawny                              za nieruchomość oddaną w dzierżawę dzierżawca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 czerwca 2019 r.(piątek) o godzinie 10ºº w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F, w pokoju 1.09 (I piętro).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533, ze zmianami) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.,
  3. oświadczenie, że położenie i stan zagospodarowania terenu są oferentowi znane,
  4. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W tytule wpłaty wadium należy opisać na jaką nieruchomość wadium zostało wpłacone.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Stawki opłat mogą ulegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 2 miesięcy od dnia przeprowadzenia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Grunt przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty dostosowania terenu do sposobu zagospodarowania obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Nieruchomość przy ul. Szosa Stargardzka stanowiąca działkę nr 380, Obr. 4196 Dąbie znajduje się w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu  wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa  domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej. W tym celu po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Dzierżawca ma również obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. jako zabezpieczenie świadczeń pieniężnych w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 2 miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się                    z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też w części  w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 w. 186.

W celu zapoznania się ze stanem zagospodarowania oraz położenia działki kontaktować się należy pod numerem tel.: 91 461-36-92 w. 158.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

 Data publikacji: 2019/05/23
Datawygaśnięcia: 2019/06/14
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2019/05/22 14:07:10, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2019/05/22 14:07:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2019/05/22 14:07:10 nowa pozycja