Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości pod umieszczenie reklamy


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN  PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI W CELU UMIESZCZENIA REKLAM:

 

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia zajętej ściany budynku

w m2

Sposób zagospodarowania ściany budynku

Ograniczenia przetargu

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie

Wadium

1.

55

4036 Dąbie

Anieli Krzywoń 20

0,075 m2

( 0,3 m x 0,25 m)

Umieszczenie mocowania nośnika reklamowego o wymiarach 0,3m  x 0,25 m.

Przedsiębiorcy reklamujący własną działalność prowadzoną przy ul. Anieli Krzywoń 20

50,00** netto

 

 

 

 

 

 

150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie określona została na podstawie załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. i dotyczy tablic wolnostojących i wiszących, kasetonów podświetlanych, neonów itp. Dla ekranów i tablic LED stawkę wywoławczą zwiększa się pięciokrotnie.

 

Właścicielem nieruchomości, które są udostępnione w celu umieszczenia reklam jest  Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r.  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 czerwca 2015(czwartek ) O GODZINIE 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w sali P 02 ( kondygnacja piwniczna).

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU :
 2. okazanie dowodu wpłaty wadium.
 3. prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach przy ul. Anieli Krzywoń 20 i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej ( datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem), decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.533, ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.533, ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

 

 1. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.
 2. oświadczenie, że warunki umieszczenia reklamy lub oznaczeń przedsiębiorcy ( sposób zagospodarowania ściany budynku) są oferentowi znane

 

Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych , bez zmiany wykazu
 2. Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 24.06.2015 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.   w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.
 5. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 6. Przed zawarciem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 7. Umowa dzierżawcy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony  3 lat.
 8. Wysokość stawki wywoławczej  ustalana jest w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

 

 1. Stawki opłat, które są podstawą ustalania czynszu, mogą podlegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zrewaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług stanowi komunikat Prezesa GUS, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” po upływie trzeciego kwartału. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego Zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji lub zastosować inną stawkę waloryzacji nie przekraczającą  20 % wzrostu obowiązujących opłat.
 2. Koszty przystosowania ściany budynku do umieszczenia reklamy obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.
 3.  W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego:

             tel. (91) 4 613-692 w. 169

            Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92w.125

 

 1.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:  

 

 1. Zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 6 oraz art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ustawy Prawo Budowlane ( ze zmianami)  należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych ( tj.: montaż nośników lub wymalowania reklamy wielkopowierzchniowej) do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego pl. Armii Krajowej 1. Dokumentacja obejmująca montaż nośników reklamowych ma składać się z pięciu egzemplarzy, które będą zawierać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć umowę  dzierżawy elewacji  ( kserokopia) oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki. Dokumentację tę należy przedłożyć w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  w celu jej weryfikacji. Po jej pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia prac należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych .  Do wykonania w/w robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia do WUiAB organ ten nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu. Ewentualne oświetlenie reklam  może zostać wykonane w oparciu o uzyskane warunki z zakładu energetycznego.
 2. W przypadku chęci zainstalowania reklamy  wystającej poza elewację budynku przy ul. Krzywoń 20 dzierżawca musi wystąpić do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego


Data publikacji: 2015/06/10
Datawygaśnięcia: 2015/06/25
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2015/06/10 12:41:35, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2015/06/10 12:41:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2015/06/10 12:41:35 nowa pozycja