Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

wykaz nr 34/15/ZBiLK/DDG nieruchomości Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do lat 3


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

WYKAZ nr 34/15/ZBiLK/DDG

z dnia 27.04 2015 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku, poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906, poz. 1200) oraz Zarządzenia nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia  1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat 3 (z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego grunt położony na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Nr

działki

Nr 

obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Księga wieczysta (KW)

Powierzchnia

 (m²)

Sposób zagospodarowania

Stawka  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego  miesięcznie 

Ograniczenia przetargu

1. część dz. nr  6/2

 

2. część dz. nr 55/4 i 55/5

 

 

3. część dz. nr 71

 

 

4. część dz. nr 7/6

Śródmieście 1115

 

Śródmieście 1021

 

 

 

Gumieńce        2111

 

 

Gumieńce 2106

ul. Księżnej Anny

SZ1S/00169913/7

 

ul. Monte Cassino al. Wojska Polskiego

74360

 

ul. Krakowska, ul. Niecała

SZ1S/00218185/3

 

ul. Karola Miarki 2a

SZ1S/00189837/6

400

 

 

200

 

 

 

 

210

 

 

 

4

Zieleń (375 m²), altana (25 m²)

 

Zieleń bez prawa do zabudowy

 

 

 

Zieleń bez prawa do zabudowy

 

 

Stoisko handlowe

40,00 netto

 

 

12,00 zł netto

 

 

 

 

13,00 zł netto

 

 

 

50,00 zł netto

Brak

 

 

Brak

 

 

 

 

Brak

 

 

 

Brak

 

 

Termin wnoszenia czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą, ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

 

UWAGI DODATKOWE:

 

·         Pozycja 1: Działka stanowiąca przedmiot przetargu zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do usunięcia lub legalizacji przedmiotowego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Przyszły Dzierżawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych podać termin ich rozpoczęcia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin. Działka będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Port” w Szczecinie, uchwalonym na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XLII/1055/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 2 poz. 34 z dnia 13.01.2010 r. i położona w terenie elementarnym SM.7115.USw, gdzie obowiązują ustalenia szczegółowe: usługi rekreacji, sportu i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych oraz usługi towarzyszące.

·         Pozycje 2-4: grunt będący przedmiotem przetargu nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta.

·         Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za powierzchnię całej nieruchomości gruntowej

·         Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10% ustalonej stawki wyjściowej do przetargu

·         Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT naliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami – aktualnie 23%

·         Stawka uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce

·         Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego

·         Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w regulaminie przetargów

·         Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy w Dziale Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ulica Goszczyńskiego 4a

·         W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu z przyczyn leżących po stronie wygrywającego, wadium nie podlega zwrotowi

·         W przypadku uzasadnionej kolizji zieleni z planowanym zagospodarowaniem terenu, drzewa i krzewy będą mogły być usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty na konto Gminy Miasto Szczecin

·         Dzierżawca zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów i konserwacji, a w przypadku ich kolizji z planowaną dzierżawą przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci

·         Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej

·         Po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Gminie Miasto Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c.

 

UWAGA:  w przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie – Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży z siedzibą przy ulicy Goszczyńskiego 4A, pokój 103, telefon: 91-48-86-351 (pozycja 1), pokój 104, telefon: 91-43-45-485 (pozycje 2-4)

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH PRZYCZYN

                               Wykaz  wywiesza  się  na  okres  21 dni tj. od  dnia  27.04.2015r. do  dnia 18.05.2015r.Data publikacji: 2015/04/27
Datawygaśnięcia: 2015/05/18
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2015/04/28 08:34:27, odpowiedzialny/a: Cezary Domalski, wprowadził/a: Cezary Domalski, dnia: 2015/04/28 08:34:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Cezary Domalski 2015/04/28 08:34:27 nowa pozycja