Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych wraz z istniejącymi tymczasowymi garażami blaszanymi


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Garaże

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH - JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH WRAZ Z  ISTNIEJĄCYMI TYMCZASOWYMI GARAŻAMI BLASZANYMI, STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SZCZECIN.

 

L.p.

Nr

działki

Nr 

obrębu

Lokalizacja (ulica)

Księga wieczysta (KW)

Powierzchnia

zabudowy

pod garażem w m²

Droga dojazdowa w m²

Sposób zagospodarowania

Stawka  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego  miesięcznie 

za 1  m²

Wadium w zł

1.

Część działki

nr 6/20

Pogodno 89 (2089)

ul. Kazimierza Twardowskiego 16a

KW SZ1S/00084067/1

(zespół garaży blaszanych przy ul. Witkiewicza – ul. Jana Bosko)

18,00

10,00

Dzierżawa terenu wraz
z istniejącym tymczasowym garażem blaszanym  nr 34A

3,50 zł/m2 + 23% VAT

0,40 zł/m2 + 23% VAT (dojazd)

200,00

2.

Część działki

nr 6/20

Pogodno 89 (2089)

ul. Kazimierza Twardowskiego 16a

KW SZ1S/00084067/1

(zespół garaży blaszanych przy ul. Witkiewicza – ul. Jana Bosko)

18,00

10,00

Dzierżawa terenu wraz
z istniejącym tymczasowym garażem blaszanym  nr I-2

3,50 zł/m2 + 23% VAT

0,40 zł/m2 + 23% VAT (dojazd)

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garaże można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 91/48-86-314.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LUTEGO 2017 r. o godz. 13.00 w pok. nr 14

w BUDYNKU PRZY UL. MARIACKIEJ 25 w SZCZECINIE.

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.
 2. Okazanie dowodu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania lub dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 3. Okazanie dowodu rejestracyjnego, dokumentu potwierdzającego fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentu, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby.
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 6. Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia  27 lutego 2017 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648.
 2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w regulaminie przetargów.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.
 4. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego, wadium oraz poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.
 5. Osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Osoba wygrywająca przetarg nie będzie mogła garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.
 6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 7. Przed podpisaniem umowy dzierżawy osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3. krotności miesięcznego czynszu netto.
 8. Za dzierżawę zostanie ustalony miesięczny czynsz dzierżawny w oparciu o stawkę za 1 m² powierzchni terenu ustalonej w przetargu oraz opłatę za dzierżawę dodatkowego terenu przeznaczonego pod drogę i place manewrowe, tj. 0,40 zł za 1 m².
 9. Do czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 10. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego - do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 11. Stawka uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.
 12. Stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
 13. Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Dzierżawca zobowiązany będzie utrzymywać posadowiony na przedmiocie dzierżawy garaż w należytym stanie technicznym przez cały okres dzierżawy oraz przeprowadzać na własny koszt niezbędne prace remontowe oraz konserwacyjne.
 14. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie opuścić, uprzątnąć teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Na dzierżawcy spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania gruntu oraz prowadzenia przez wydzierżawiającego egzekucji na postawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).
 15. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz regulaminem przetargów.
 16. Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,  
ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6, telefon: 91 48 86 342.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA

PRZETARGU W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PODAWANIA PRZYCZYNData publikacji: 2017/01/30
Datawygaśnięcia: 2017/02/28
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2017/01/30 11:44:29, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2017/01/30 11:44:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2017/01/30 11:44:28 nowa pozycja