Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie o przetargu


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

 OGŁOSZENIE

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNEGO GARAŻU MUROWANEGO:

L.p.

Położenie

nieruchomości

Księga wieczysta

(KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie

nr garażu

Pow.

garażu

w m²

Droga dojazdowa

w m²

Sposób użytkowania

Stawka

wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

Ograniczenia przetargu do mieszkańców nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

al. Bohaterów Warszawy/

ul. Jagiellońska

KW SZ1S/00168392/1 (ul. Jagiellońska 71)

Pogodno

157 (2157)

Dz. nr 1/7

brak nr

12,83

20,00

Najem

4,50

200,00

ul. Jagiellońska 71

 

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

 

 

 

Garaż wytypowany do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu  terminu  z pracownikiem Szczecińskiego TBS –telefon do kontaktu nr 91 430-91-16.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 CZERWCA 2017 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS

PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1, SALA C - PRZYZIEMNE, WG OKREŚLONEGO POWYŻEJ HARMONOGRAMU

I.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

1.Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie ww. ograniczeń przetargu (okazanie dowodu tożsamości/dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania).

2.Dysponowanie dokumentem: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.

3.W przypadku osób reprezentujących osobę przystępującą do przetargu – okazanie stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości.

4.Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.

5.Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysonuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby.

6.Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

7.Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

8.Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

UWAGA:niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

1.W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.

2.Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 12 czerwca 2017 roku na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS: Pekao S.A. O/Szczecin  84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Decyduje data wpływu środków na konto Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

3.Każdy przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

4.Przez przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

5.Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

6.Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3 krotności miesięcznego czynszu netto.

7.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony trzy lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

8.Na najemcy garażu komunalnego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnoście obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100). Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu. 

9.W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 warunków przystąpienia do przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

10.Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, opłaty związane z eksploatacją garażu oraz opłata za teren pod drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,40 zł/m² netto. Miesięczna stawka opłat netto za 1m², za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne, może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30 %. Czynsz najmu płatny jest do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

11.Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym a wszelkie remonty obciążają najemcę.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 13 poniedziałek - piątek

w godzinach: 1000 – 1600.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.stbs.pl  i www.bip.um.szczecin.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS oraz Urzędu Miasta.

 

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.

 

           

 Data publikacji: 2017/05/22
Datawygaśnięcia: 2017/06/12
IV
udostępnił: Szczecińskie TBS Sp. z o.o. , wytworzono: 2017/05/17 10:45:15, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2017/05/17 10:45:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2017/05/17 10:45:14 nowa pozycja