Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg na najem komunalnych lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Sposób korzystania

Stawka wywoławcza             w zł/m² netto

Wadium            w zł

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Pocztowa 19

SZ1S/00032397/4

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 16

 

Parter

Piwnica

Front

ul. Pocztowa 19/U1

21,90

20,84

 

Najem

18,00

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: „Turzyn-Pocztowa”

2.

ul. Żółkiewskiego

SZ1S/00195627/6

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 20/50

Wolnostojący

Oficyna

ul. Żółkiewskiego 13/U1

95,12

Najem

6,00

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: „Turzyn-Pocztowa”

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin. Podmiotem zarządzającym lokalami jest Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a.

Wszystkie osoby zainteresowane lustracją lokali proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 91/ 430 91 16 oraz 91/ 430 91 17

PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ:

W  DNIU 26 CZERWCA 2019 ROKU O  GODZ. 11.00          

W  SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS PRZY UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1a, (PRZYZIEMIE, SALA C), 
WEDŁUG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ HARMONOGRAMU.

 

I.     WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

  1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.

   2.Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

  1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z nr NIP i REGON (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
  2. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych),
  3. dowodu wpłaty wadium.

   3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

  1. o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
    1. o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

   4.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

   5.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

UWAGA Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

  1.  W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji,

         przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu.

   2. Wadiumnależy wpłacać do dnia 25 czerwca 2019 roku na  rachunek bankowy Szczecińskiego TBS: Pekao SA O/
        Szczecin 84124038131111000043793958. Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej

        przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników  przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od

        daty zamknięcia lub odwołania przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania

        umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

   3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg
        zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest
        dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

   4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię użytkową kondygnacji    
        wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię użytkową piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej netto, nie mniej niż 3,00 zł/m2 tej powierzchni.

   5.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

   6.Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką   
        zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa.

   7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcę określonej działalności, spowodowany w szczególności

       nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.  

   8.Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę
        przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

   9.Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji
        zabezpieczającej
roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

  10. Umowa najmu sporządzona zostanie do dnia 17 lipca 2019 roku z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,

        nie później jednak niż do dnia 26 lipca 2019 roku. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 11. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt

        5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z
        używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie
        7 dni od dnia podpisania umowy najmu.

 12. Lokal zostanie przekazany protokolarnie najpóźniej do dnia  26 lipca 2019 roku, po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 10.  

 13.  Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni użytkowej lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość
       stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek
       VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z
       używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 14. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od

        nieruchomości. 

 15.  Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają
        najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej

        działalności oraz zgody Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu
        spoczywa na najemcy.

 16. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z
        tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

 17. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

         a)  za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

         b) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi
              NAJEMCA,

         c) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy najmu,

         d) za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

         d) za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje
              jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a zamieszczona jest na stronie www.stbs.pl w zakładce „ Ochrona Danych Osobowych/RODO”.

Dodatkowe  informacje  dotyczące  przetargu  można  uzyskać  osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 13 oraz u pracownika w pokoju nr 7 w godzinach od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.stbs.pl.i www.bip.um.szczecin.ploraz na tablicy ogłoszeń w  siedzibach Szczecińskiego TBS i Urzędu Miasta.

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODANIA  PRZYCZYN.Data publikacji: 2019/05/31
Datawygaśnięcia: 2019/06/26
IV
udostępnił: Dominika Polito, wytworzono: 2019/05/31 09:32:29, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2019/06/06 15:23:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2019/06/06 15:23:48 modyfikacja wartości
Dominika Polito 2019/05/31 09:32:29 nowa pozycja