Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na okres do lat trzech


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE

 

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na  3-letnią  dzierżawę  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Gminy  Szczecin.

 

Nr

działki

Nr

obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Księga wieczysta (KW)

Powierzchnia

nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu

(m²)

Sposób zagospodarowania

Stawka  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego netto w złotych

 

Ograniczenia przetargu

Wadium

(zł)

1. część dz. nr  6/2

 

2. część dz. nr 55/4 i 55/5

 

3. część dz. nr 71

 

 

4. część dz. nr 7/6

Śródmieście 1115

 

Śródmieście 1021

 

 

Gumieńce        2111

 

 

Gumieńce 2106

ul. Księżnej Anny

SZ1S/00169913/7

 

ul. Monte Cassino al. Wojska Polskiego

74360

 

ul. Krakowska, ul. Niecała

SZ1S/00218185/3

 

ul. Karola Miarki 2a

SZ1S/00189837/6

400

 

 

200

 

 

 

210

 

 

 

4

Zieleń (375 m²), altana (25 m²)

 

Zieleń bez prawa do zabudowy

 

 

Zieleń bez prawa do zabudowy

 

 

Stoisko handlowe

 

40,00 netto

 

 

12,00 zł netto

 

 

 

13,00 zł netto

 

 

 

50,00 zł netto

Brak

 

 

Brak

 

 

 

Brak

 

 

 

Brak

 

1000,00

 

 

200,00

 

 

 

200,00

 

 

 

1000,00

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 CZERWCA 2015 r. o godz. 10:00 w pok. nr 14

w BUDYNKU PRZY UL. MARIACKIEJ 25 w SZCZECINIE

 

Warunkiem  udziału  w  przetargu  jest :
1.      Okazanie dowodu  wpłaty  wadium. Przy wpłacie wadium należy podać adres nieruchomości.
2.      Okazanie dowodu  tożsamości  potwierdzającego adres zameldowania.
3.      Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
4.      Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umów najmu, dzierżawy).

 

 

Wadium  należy  wnieść  najpóźniej  do  dnia 11 czerwca 2015 r. do godziny 12.00 na  konto  Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:
PKO BP SA 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648

 

·         Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za powierzchnię nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu.

·         Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10% ustalonej stawki wyjściowej do przetargu.

·         Stawka czynszu uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.

·         Do wylicytowanego czynszu  za  dzierżawę  zostanie  doliczony  podatek  VAT  w  wysokości  23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

·         Termin  wnoszenia  czynszu  dzierżawnego - do  10 dnia  każdego  miesiąca  za  miesiąc  bieżący.

·         Stawki opłat  mogą  ulegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

·         Wadium osoby  wygrywającej  przetarg  zalicza  się  na  poczet  czynszu  dzierżawnego.  Pozostałym  uczestnikom  przetargu  wadium  zostanie zwrócone  w  terminie  i  na  zasadach  określonych  w  regulaminie  przetargów.

·         W  przypadku,  gdy  nie  dojdzie  do  zawarcia  umowy  w  terminie  2  miesięcy  od  daty  przetargu  z  winy  wygrywającego,  wadium  oraz poniesionekoszty  nie  podlegają  zwrotowi.                                                                               

 

Dodatkowe informacje:

·         Pozycja 1: Działka stanowiąca przedmiot przetargu zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do usunięcia lub legalizacji przedmiotowego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Przyszły Dzierżawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych podać termin ich rozpoczęcia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin. Działka będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Port” w Szczecinie, uchwalonym na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XLII/1055/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 2 poz. 34 z dnia 13.01.2010 r. i położona w terenie elementarnym SM.7115.USw, gdzie obowiązują ustalenia szczegółowe: usługi rekreacji, sportu i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych oraz usługi towarzyszące.

·         Pozycje 2-4: grunt będący przedmiotem przetargu nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta.

·         Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za powierzchnię całej nieruchomości gruntowej

·         Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10% ustalonej stawki wyjściowej do przetargu

·         Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT naliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami – aktualnie 23%

·         Stawka uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce

·         Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego

·         Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w regulaminie przetargów

·         Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy w Dziale Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ulica Goszczyńskiego 4a

·         W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu z przyczyn leżących po stronie wygrywającego, wadium nie podlega zwrotowi

·         W przypadku uzasadnionej kolizji zieleni z planowanym zagospodarowaniem terenu, drzewa i krzewy będą mogły być usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty na konto Gminy Miasto Szczecin

·         Dzierżawca zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów i konserwacji, a w przypadku ich kolizji z planowaną dzierżawą przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci

·         Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej

·         Po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Gminie Miasto Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c.

·         Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz regulaminem przetargów.

 

Dodatkowych informacji o przetargu udziela  Dział  Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży  Zarządu  Budynków  i  Lokali  Komunalnych,  ul. Goszczyńskiego 4a,
pok.  nr  103,  telefon: 91 48-86-351 (pozycja 1), pok. 104, telefon: 91 43-45-485 (pozycje 2-4).

 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

 

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PODAWANIA PRZYCZYNData publikacji: 2015/05/27
Datawygaśnięcia: 2015/06/10
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, wytworzono: 2015/05/27 08:24:12, odpowiedzialny/a: Cezary Domalski, wprowadził/a: Cezary Domalski, dnia: 2015/05/27 08:24:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Cezary Domalski 2015/05/27 08:24:12 nowa pozycja