Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852706

Aktualna strona: 329227

Wydrukowano: 0

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH:

                                                                                                     

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu/pomieszczenia

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

 

budynek K, wolnostojący, parterowy, brama 7 i 8

111,80

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        4,50

 

1.5000,00

 

2.

Gryfińska 13/U/1

KW 21923

4038 Dąbie 38

dz. nr 15

parter, piwnica

parter - 92,98 piwnica – 17,14

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         13,00

4.000,00

3.

Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

KW SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący

141,36

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         3,00

1.000,00

4.

Koński Kierat 12 U2

KW 27259

 

1037 Śródmieście 37, dz. nr 17/1

parter, piwnica

58,72

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        3,00

600,00

5.

Walecznych 47

SZ1S/00198457/4

4076 Dąbie 76

dz. nr 96

parter, piwnica

parter -16,99

piwnica-119,11

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         4,00

1.300,00

6.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

 

I piętro   budynek D pomieszczenie 23

10,86

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         3,00

300,00

7.

 

Jagiellońska 95/U front

SZ1S/000036863/0

1035 Śródmieście 35,

dz. nr 131

piwnica

21,47

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        5,00

300,00

8.

Kaszubska 19 

SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 69

 

parter, podwórze

50,35

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         3,00

500,00

9.

Leszczynowa 8, położenie gruntów Leszczynowa

SZ1S/00070427/2

4043 Dąbie 43 dz. nr 73/17

 

parter, budynek                 w podwórku

 

36,96

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

          4,00

600,00

10.

Dmowskiego 21/1A/U

KW 25769

4135 Dąbie 135

  dz. nr 15/2

       parter

61,16

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         9,00

2.000,00

11.

Zwierzyniecka 27/1/U

SZ1S/00100278/2

4085 Dąbie 85,           dz. nr 25

       parter,

     piwnica

  parter- 86,22

piwnica- 20,00

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         12,00

3.000,00

12.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

parter,

budynek G

47,56

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         7,00

1.000,00

13.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

1095 Śródmieście 95

Dz. nr 18/3

parter,

budynek G

49,45

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

          7,00

 

1.000,00

 

14.

Mariacka 4a/U4

SZ1S/00131786/2

1037 Śródmieście 37 Dz. nr 18/19

I piętro

 

46,71

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         23,00

3.000,00

15.

Kaszubska 3/U6

SZ1S/00036866/1

1035 Śródmieście 35

dz. nr 117

I piętro

135,92

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         12,00

4.000,00

16.

Biała 5

KW 25777

 

4126 Dąbie 126 Dz. nr 11

parter

9,80

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

100,00

17.

Dmowskiego 101A

SZ1S/00140147/7

4135 Dąbie

dz. nr 2/20

parter

8,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

18.

Krzemienna 24

SZ1S/00025633/9

4121 Dąbie 121 dz. nr 20

parter

11,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

19.

Żwirowa 1

KW 25761

4133 Dąbie 133

dz. nr 9

parter

16,50

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

20.

Zgierska 3

KW 3645

 

4139 Dąbie 139 Dz. nr 1/2

parter

12,71

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

 

 

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą lokali, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r.  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 lutego 2019(czwartek) O GODZINIE 11.00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy  ul. Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro), wg określonego powyżej harmonogramu.

 

 

 1. WARUNKI  PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczeji w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem), decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.533 ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 ze zmianami):

a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Powyższe warunki nie mają zastosowania przy najmie pomieszczeń gospodarczych.

 1. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 ze zmianami) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże”             Sp. z o.o.
 2. Oświadczenie, że stan techniczny lokalu/pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany.
 3. Oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 

 1. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

 

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.
 2. Wadiumnależy wpłacać najpóźniej do dnia 27 lutego 2019 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
 5. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Wskazanie profilu działalności przez wygrywającego przetarg ma charakter deklaratoryjny i nie stanowi oświadczenia wynajmującego, że taka forma działalności jest w lokalu możliwa do zrealizowania.
 6. W przypadku stwierdzenia przed przeprowadzeniem przetargu zaległości w opłatach wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz o zaległości w opłatach  wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.
 7. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 8. Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 9. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu. Jeżeli najemca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu nie przedłoży wynajmującemu wyżej wymienionego aktu notarialnego umowa ulega rozwiązaniu, a najemca zobowiązany jest wydać niezwłocznie wynajmującemu przedmiot najmu. Obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji nie dotyczy najemców pomieszczeń gospodarczych.
 11. Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Najemca lokalu użytkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 12. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontóww celu przystosowania lokalu użytkowego do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu użytkowego do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 13. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych ewentualnego przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektryczneji wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 14. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
  1. za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  2. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu,
  3. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy,
  4. za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  5. za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

 14. W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego:

            -lokale położone na Prawobrzeżu, tel. (91) 46-13-692 w. 158, 160, 168, 169, 170.

            - lokale położne na Lewobrzeżu, tel. (91) 434-74-50 w. 17, 21, 23.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 w.186.

 

 

 1.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 1. Sprzedaż alkoholu w w/w lokalach użytkowych wymaga odrębnej zgody właściciela.
 2. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy (poz. 2, 5, 11) licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.Data publikacji: 2019/02/04
Datawygaśnięcia: 2019/02/28
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin