Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM  OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻE TYMCZASOWE

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza w imieniu Gminy Miasto Szczecin ustny  przetarg ograniczony  na  3-letnią  dzierżawę  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Gminy  Szczecin,  pod  tymczasową lokalizację garaży blaszanych.

 

L.p.

Nr działki         ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja            (ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka wywoławcza czynszu netto miesięcznie za m2

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

11/2           ( część)

4025 Dąbie

Drukarska, miejsce nr 126

15 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd  

3,50 zł

 

0,40  zł

120,00

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców dzielnicy Dąbie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetargi odbędą  się w dniu:  12 października 2016  r.  o godz. 12.00 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”           Sp.  z o.o.   w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F s. P02– kondygnacja piwniczna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Zameldowanie  na terenie Gminy Szczecin, w dzielnicy, do mieszkańców której został ograniczony przetarg,
  2. Okazanie dowodu tożsamości,
  3. Dysponowanie dokumentem: dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany na współmałżonka. W przypadku , gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
  4. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany teren pod garaż blaszany.
  5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu .
  6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
  7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
  8. Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 11 października 2016 r.  przelewem na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w mBANK S.A. O/Szczecin nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

W tytule wpłaty należy dokładnie określić, na które miejsce zostało wpłacone wadium, z podaniem ulicy oraz  numeru miejsca. Mapa z zaznaczonymi numerami miejsc dostępna jest w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp.  z o.o. w Szczecinie przy ul. Winogronowa 11 F w pokoju 1.09.  

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w całości na poczet przyszłego czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 2 miesięcy  od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden teren pod garaż blaszany należy wpłacić wadium dla każdego terenu  z osobna.

Przetarg uważa się zaważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg.

Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

 

Dodatkowe informacje

 

1) Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie. Umowa dzierżawy zostanie zawarta  w ciągu 2 miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony nie dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2)  Za dzierżawę zostanie ustalony miesięczny czynsz dzierżawny w oparciu o stawkę za 1 m² powierzchni terenu ustalonej w przetargu oraz opłatę za dzierżawę dodatkowego terenu przeznaczonego pod drogę i place manewrowe, tj. 0,40 zł za 1 m².

3) Do czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

4) Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego - do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

5) Stawka uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.

6) Stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

7)  Postawienie tymczasowego garażu blaszanego wymaga zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, prac nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia inwestycji. Do wykonania planowanej inwestycji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

8) Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

9) Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania ewentualnych uzgodnień z zarządcami sieci uzbrojenia podziemnego przebiegającego przez teren lokalizacji.

 

 

 

10) W przypadku gdyby dzierżawca nie uzyskał stosownych zezwoleń z przyczyn od niego niezależnych, następuje zwrot wpłaconego wadium oraz czynszu dzierżawnego.

11). Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie opuścić, uprzątnąć teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Na dzierżawcy spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania gruntu oraz prowadzenia przez wydzierżawiającego egzekucji na postawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

 

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecina lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.  Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125. Data publikacji: 2016/09/26
Datawygaśnięcia: 2016/10/12
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2016/09/26 14:53:35, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2016/09/26 14:53:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2016/09/26 14:53:35 nowa pozycja