Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod tymczasowe wiaty smochodowe


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Garaże

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH OGRANICZONYCH NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM POD TYMCZASOWE WIATY SAMOCHODOWE

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza ustne przetargi ograniczone  na  3-letnią  dzierżawę  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Gminy  Szczecin,  pod  tymczasową lokalizację wiat samochodowych.

 

 

L.p.

Nr działki   ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja         ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka wywoławcza czynszu netto miesięcznie za m2

Wadium

Ograniczenia przetargu

Data i godzina przetargu

1.

8/3 ( część)

4004 Dąbie

Przestrzenna          19 A, 19 B

18 m2

 

 

5  m2

tymczasowa wiata samochodowa 1

 

dojazd        

2,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

 

 

 120,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców ul. Przestrzenna  19 A, 19B

21.09.2012

g.10.00

2.

8/3 (część)

4004 Dąbie

 Przestrzenna          19 A, 19 B

18 m2

 

 

5  m2

tymczasowa wiata samochodowa 2

 

dojazd      

2,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

 

 

 120,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców ul. Przestrzenna  19 A, 19B

 

21.09.2012

g.10.30

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2012 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”  Sp.  z o.o. w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 61b (świetlica – kondygnacja piwniczna) według określonego powyżej harmonogramu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Okazanie dowodu tożsamości – potwierdzający stały adres zameldowania w budynku o adresie; ul. Przestrzenna 19 a lub ul. Przestrzenna 19 b.
  2. Dysponowanie dokumentem: dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
  3. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany teren pod lokalizację wiaty samochodowej.
  4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu .
  5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
  6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 20.09.2012 r.  przelewem na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w BRE BANK S.A. O/Szczecin nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

W tytule wpłaty należy dokładnie określić, na które miejsce zostało wpłacone wadium ( „tymczasowa wiata samochodowa 1” lub „tymczasowa wiata samochodowa 2”) . Mapa z zaznaczonymi numerami miejsc dostępna jest w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp.  z o.o. w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 61b w pokoju 03.  Wadium bez właściwego opisu będzie nieważne, a oferent nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w całości na poczet przyszłego czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden teren pod lokalizację wiaty tymczasowej należy wpłacić wadium dla każdego terenu  z osobna. Wygranie jednego przetargu uniemożliwia przystąpienie do licytacji w kolejnych  przetargach.

 

Każdy przetarg uważa się zaważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg.

Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony 3 lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

Dodatkowe informacje

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

- stawki mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

W przypadku gdyby przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po podpisaniu umowy dzierżawy – zgłoszeń bądź pozwoleń wymaganych przez odrębne przepisy.

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty przetargu z winy wygrywającego , grunt kierowany jest ponownie na przetarg- bez zwrotu poniesionych kosztów.

Po zakończeniu dzierżawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi  egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc  - w formie aktu notarialnego.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecina lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.  Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.Data publikacji: 2012/09/07
Datawygaśnięcia: 2012/09/21
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2012/09/07 11:15:38, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2012/09/07 11:15:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2012/09/07 11:15:37 nowa pozycja