Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

wykaz nr 26/2014


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

WYKAZ nr 26/ZBiLK/14

z dnia 11.03 2014 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
ze zm.) oraz Zarządzenia nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia  1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat 3 (z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego grunt położony na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Nr

działki

Nr 

obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Księga wieczysta (KW)

Powierzchnia

 (m²)

Sposób zagospodarowania

Stawka  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego  miesięcznie 

Ograniczenia przetargu

Część dz. nr  6/2

Śródmieście 1115

ul. Księżnej Anny

SZ1S/00169913/7

400

Zieleń (375 m²), altana (25 m²)

37,00 netto

brak

Termin wnoszenia czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą, ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

 

UWAGI DODATKOWE:

 

 • Działka stanowiąca przedmiot przetargu zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do usunięcia lub legalizacji przedmiotowego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Przyszły Dzierżawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych podać termin ich rozpoczęcia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin
 • Działka będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Port” w Szczecinie, uchwalonym na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XLII/1055/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 2 poz. 34 z dnia 13.01.2010 r. i położona w terenie elementarnym SM.7115.USw, gdzie obowiązują ustalenia szczegółowe: usługi rekreacji, sportu i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych oraz usługi towarzyszące
 • Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za powierzchnię całej nieruchomości gruntowej
 • Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10% ustalonej stawki wyjściowej do przetargu
 • Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT naliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami – aktualnie 23%
 • Stawka uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce
 • Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w regulaminie przetargów
 • Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy w Dziale Dzierżaw Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
 • W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu z przyczyn leżących po stronie wygrywającego, wadium nie podlega zwrotowi
 • W przypadku uzasadnionej kolizji zieleni z planowanym zagospodarowaniem terenu, drzewa i krzewy będą mogły być usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty na konto Gminy Miasto Szczecin
 • Dzierżawca zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów i konserwacji, a w przypadku ich kolizji z planowaną dzierżawą przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci
 • Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej
 • Po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Gminie Miasto Szczecin oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c.

 

UWAGA:  w przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie – Dział Dzierżaw z siedzibą przy ulicy Goszczyńskiego 4A, pokój 103, telefon: 91-48-86-351

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH PRZYCZYN

                               Wykaz  wywiesza  się  na  okres  21 dni tj. od  dnia  11.03.2014r. do  dnia 01.04.2014r.Data publikacji: 2014/03/14
Datawygaśnięcia: 2014/04/01
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, Dział Dzierżaw, wytworzono: 2014/03/14 14:50:20, odpowiedzialny/a: Cezary Domalski, wprowadził/a: Cezary Domalski, dnia: 2014/03/14 14:50:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Cezary Domalski 2014/03/14 14:50:20 nowa pozycja