Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych - 26.04.2017 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie

lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania
w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka

wywoławcza czynszu netto 
w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. 5 Lipca 14

KW SZ1S/00077340/7

Pogodno 148

(2148)

Dz. nr 122

Piwnica

Front

wejście od oficyny

46,12

do oczynszowania

23,90

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

5,00

600,00

2.

ul. Franciszka KsaweregoDruckiego - Lubeckiego 14

KW SZ1S/00062919/9

Nad Odrą 18

(3018)

Dz. nr 70

 

Parter

Front

Lok. U1

 

54,92

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

10,00

 

600,00

3.

ul. Jagiellońska 24

KW SZ1S/00027541/1 

Śródmieście 33

(1033)

Dz. nr 31

Piwnica

Front

Lok. U3

38,74

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

10,00

600,00

4.

ul. Komuny Paryskiej 16a, 16b, 16c

KW SZ1S/00064127/4

Nad Odrą 97

(3097)

Dz. nr 18

Piwnica

Front

ul. K. Paryskiej 16b Lok.U1

17,56

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

3,50

600,00

5.

ul. Komuny Paryskiej 18, 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97 (3097)

Dz. nr 86/2

I Piętro

Front

ul. K. Paryskiej 40 Lok. U11

126,75

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

6,00

600,00

6.

ul. Komuny Paryskiej 18, 40

KW SZ1S/00120260/9

Nad Odrą 97 (3097)

Dz. nr 86/2

I Piętro

Front

ul. K. Paryskiej 40 Lok. U13

66,50

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

6,00

600,00

7.

ul. O. Augustyna Kordeckiego 8

KW SZ1S/00046785/2

Pogodno 255

(2255)

Dz. nr 14

Parter

Front

 

89,94

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

15,00

 

 

600,00

8.

ul. Mariana Langiewicza 1

KW SZ1S/00058164/0

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 81/1

Parter

Front

Lok. U1

17,16

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

5,00

600,00

9.

ul. Władysława Łokietka 28

KW  28014

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr  82

Parter

Front

 

18,00

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

5,00

600,00

10.

ul. Adama Mickiewicza 38a

KW138855

Pogodno 148

(2148)

Dz. nr 149

Parter

Oficyna

 

46,62

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

7,00

600,00

11.

ul. Gabriela Narutowicza 6

KW 38281

Śródmieście 46(1046)

Dz. nr 11

Parter

Front

Lok.U3

82,83

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

15,00

600,00

12.

ul. Ks. Jana Długosza 14, 15, 16, 17,

 ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 38, 39, 40

KW SZ1S/00044604/6

Nad Odrą 26

(3026)

Dz. nr 62

Parter

Front

ul. Niemcewicza 40/U1

 

194,10

 

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

10,00

 

600,00

13.

ul. Parkowa 59

KW SZ1S/00124384/2

Śródmieście 17

(1017)

Dz. nr 21/42

Piwnica

Front

Lok. U1

27,92

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

7,00

600,00

14.

ul. Pocztowa 5-oficyna

ul. 5 Lipca 42b

KW 140111

Śródmieście 23

(1023)

Dz. nr 46/35

Parter

Oficyna

ul. Pocztowa 5

86,80

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

3,50

600,00

15.

ul. Radogoska 6

KW SZ1S/00038161/3

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr  39

Piwnica

Front

96,27

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

 

4,00

 

600,00

16.

ul. Radogoska 7

KW 38160

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr  38

Parter

Front

20,70

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

4,00

600,00

17.

ul. Juliusza Słowackiego 12 - oficyna

KW SZ1S/00108220/7

Śródmieście 10

(1010)

Dz. nr 7/16

Parter

Oficyna

Wejście przez budynek przy

ul. Żupańskiego 1

Lok. U1

124,11

 

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

3,00

600,00

18.

ul. Juliusza Słowackiego 12 - oficyna

KW SZ1S/00108220/7

Śródmieście 10

(1010)

Dz. nr 7/16

Parter

Oficyna

Wejście przez budynek przy

ul. Żupańskiego 1

Lok. U2

137,28

 

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

3,00

600,00

19.

ul. Swarożyca 12

KW SZ1S/00035868/8

Śródmieście 28

(1028)

Dz. nr 33

Parter

Front

Lok. U1

19,19

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

5,00

600,00

20.

ul. Szarotki 7

KW SZ1S/00038005/2

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr 87

 

Parter

Piwnica

Front

21,56

85,61

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

5,00

600,00

21.

Al. Wojska Polskiego 10

KW SZ1S/00169166/5

Śródmieście 35

(1035)

Dz. nr 32/4

Parter

Front

39,43

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

7,00

600,00

22.

ul. Zakopiańska 13, 14

KW SZ1S/00064523/0

Pogodno 41

(2041)

Dz. nr 72

Piwnica

Front

Zakopiańska 13

34,90

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

5,00

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin. 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  26 KWIETNIA 2017 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

I.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 2. Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

  a) aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),  

              b) decyzji  o nadaniu nr NIP,

             c) zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o   dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,

             d) umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

    3.  Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

          a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

           b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,

           c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu,  dzierżawy).

      4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

      5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 UWAGA Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.
 2. Wadium należy wpłacać do dnia 25 kwietnia 2017 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648. Decyduje data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 6. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 7. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 8. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 9. Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 19 maja 2017 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 1 czerwca 2017 r. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie
  art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 11. Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej do dnia  31 maja 2017 r., po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa
  w pkt 10.
 12. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 13. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016, poz. 716), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 14. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 15. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 16. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

               a) za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

             b) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi  NAJEMCA,

 

               c)  za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,

               d) za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

 

               e) za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

17. Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  Działem Technicznym:

a)  poz.  1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21      telefon:91/ 48-88-709/712, 48-29-034/072                 ZBiLK Rejon Południe

b)  poz.  2, 4, 5, 6, 15, 16, 20                 telefon: 91/ 44-20-773, 42-16-644                                ZBiLK Rejon Północ       

c)  poz.  12, 13, 17, 18, 19, 22              telefon: 91/ 42-43-452, 42-10-179, 48-86-306/320    ZBiLK Rejon Śródmieście – Niebuszewo

 III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. 5 Lipca 14

Ze względu na nienormatywną wysokość lokalu, oczynszowaniu podlega 50% powierzchni lokalu, tj. 23,90 m².

        2.  Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Łokietka 28

W lokalu znajduje się antresola wykonana bez dokumentacji technicznej. Demontaż antresoli na koszt przyszłego Najemcy.

        3.  Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 38a

Dla przedmiotowego lokalu dostęp do drogi publicznej jest prawnie uregulowany i odbywa się przez bramę budynku przy ul. Mickiewicza 38. Najemca lokalu ma prawo dojścia do lokalu bez możliwości przejazdu.   

         4.  Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 12/U1

Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt: remontu pokrycia dachowego z uzupełnieniem obróbek blacharskich, wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiany częściowej tynków wewnątrz lokalu z dokonaniem odgrzybienia, wykonania prawidłowej wentylacji w lokalu, wykonania pomieszczenia sanitarnego z opracowaniem dokumentacji technicznej.

5.  Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 12/U2

Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt: remontu pokrycia dachowego z uzupełnieniem obróbek blacharskich, wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiany częściowej tynków wewnątrz lokalu, demontażu wewnętrznych ścianek drewnianych.

         6.  Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Szarotki 7

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej za powierzchnię parteru, nie mniej niż 3,00 zł/m².

         7.  Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy al. Wojska Polskiego 10

W lokalu znajduje się toaleta odłączona od kanalizacji sanitarnej, usytuowanej w pomieszczeniu piwnicznym budynku mieszkalnego nr 10 położonego przy al. Wojska Polskiego. Wspólnota Mieszkaniowa przedmiotowej nieruchomości nie wyraża zgody na ponowne podłączenie. Istnieje możliwość podłączenia odpływu z toalety do studzienki kanalizacyjnej w podwórzu, znajdującej się na gruncie Gminy Miasto Szczecin. Najemca na własny koszt, po uzyskaniu stosownej zgody, może wykonać wskazane prace.

         8.  Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Zakopiańskiej 13

Najemca na własny koszt zobowiązany jest do: naprawy instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu, wymiany częściowej tynków wewnątrz lokalu, zamontowania drzwi do toalety.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6,  tel. 91 48 86 342. 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.Data publikacji: 2017/04/04
Datawygaśnięcia: 2017/04/26
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2017/04/04 09:37:22, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2017/04/04 09:37:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2017/04/04 09:37:22 nowa pozycja