Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

al. Bohaterów Warszawy 5

KW SZ1S/00078337/0

Pogodno 148 (2148)

Dz. nr 127

Parter

Piwnica

Front

213,92

  95,87

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

2.

ul. Bolesława Śmiałego 28 KW SZ1S/00041596/5

Pogodno 254

(2254)

Dz. nr 48

Parter

Front

 

25,25

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

10,00

600,00

3.

ul. Klemensa Janickiego 17

KW SZ1S/00065225/8

Pogodno 66

(2066)

Dz. nr 98

Piwnica

Front

19,94

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

4.

ul. Mazurska 18

KW SZ1S/00027330/9

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 138

Piwnica

Front

24,98

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

Najem

 

8,00

 

 

 

600,00

5.

ul. Mazurska 22

KW SZ1S/00027334/7

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 137

Parter

Front

31,26

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

6.

ul. Adama Mickiewicza 3

KW SZ1S/00110346/3

Śródmieście 24

(1024)

Dz. nr 125

Parter

Oficyna

15,20

Magazyn

Handel

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

7.

ul. Nad Odrą 26

KW 77353

 

Nad Odrą 63 (3063)

Dz. nr 21

Parter

Piwnica

Front

44,45

  6,91

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

 

600,00

8.

ul. Nad Odrą 28

KW 124514         

Nad Odrą 63

(3063)

Dz. nr 2/11

Parter

Front

 62,70

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

 

600,00

9.

Al. Papieża Jana Pawła II 17

KW SZ1S/00026953/5

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 66

Piwnica

Front

130,22

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

6,00

 

 

600,00

10.

Al. Papieża Jana Pawła II 41

KW  SZ1S/00026951/1

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 143

Piwnica

Front

48,84

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

8,00

 

 

600,00

11.

ul. Śląska

Al. Papieża Jana Pawła II 42

KW SZ1S/00075901/4

Śródmieście 32

(1032)

Dz. nr 15/5

Al. Papieża Jana Pawła II 42

Lok. nr U3/1

Lok. nr U16

Piwnica

Front

Teren

283,30

  92,22

 

 

15,51

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

4,00

 

 

600,00

12.

Al. Papieża Jana Pawła II 45

KW SZ1S/00113619/9

Śródmieście 32

(1032)

Dz. nr 31

Piwnica

Przedsionek przed wejściem do lokalu

Front

57,15

   1,75

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

11,00

 

 

600,00

13.

Plac Lotników 7

Al. Papieża Jana Pawła II 50

ul. Obrońców Stalingradu

KW SZ1S/00091268/2

Śródmieście 36

(1036)

Dz. nr 12/6

I Piętro

Front

Al. Papieża Jana Pawła II 50

Lokal nr U7

74,20

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

14.

Al. Piastów 1

KW SZ1S/00040391/1

Śródmieście 33

(1033)

Dz. nr 40

II Piętro

Front

Lokal nr U6

251,13

Biuro

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

12,00

 

 

600,00

15.

ul. Władysława Łokietka 11

KW 27298

 

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 68

Parter

Front

19,21

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

20,00

 

 

600,00

16.

ul. Władysława Sikorskiego 11

KW SZ1S/00063939/2

 

Pogodno 254 (2254)

Dz. nr 30

Parter

Piwnica

Front

95,04

33,59

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

17.

ul. Włościańska 1

ul. Włościańska 1A

ul. Włościańska 1B

KW SZ1S/00106691/5

Śródmieście 64 (1064)

Dz. nr 13/3

I Piętro

Front

Lokal nr U14

125,52

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

6,00

 

 

600,00

18.

ul. Włościańska 1

ul. Włościańska 1A

ul. Włościańska 1B

KW SZ1S/00106691/5

Śródmieście 64 (1064)

Dz. nr 13/3

Parter

Front

Lokal nr U21

219,08

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

19.

ul. Jana Żupańskiego 17

KW 27336

Śródmieście 3 (1003)

Dz. nr 16

Parter

Front

20,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

 Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 06.121.844 tekst jednolity ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  9 STYCZNIA 2013 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
 • Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 • Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
  1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
  2. decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  3. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
   z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 • Wadium  należy wpłacać do dnia 8 stycznia 2013 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:  ING  Bank  Śląski  O/Szczecin 73 1050 0099 6803 0000 0000 0001. Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 • Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 • Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 • Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 31 stycznia 2013 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo -odbiorczego, nie później jednak niż od dnia 11 lutego 2013 r.
 • Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej  do  dnia  11 lutego 2013 r.
 • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w wyżej ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 • Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 • Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawieart. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemca zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 • Wydanie lokalu użytkowego Najemcy nastąpi po przedłożeniu aktu notarialnego.
 • Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 • Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupą Energetyczną ENEA SA Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 • Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
  • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna,  Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  zarządcą  nieruchomości:

- poz.  1, 6, 14                                  ZBiLK            Rejon 7,9      telefon:   91-48-47-772

- poz.  2, 16                                      ZBiLK            Rejon 10       telefon:   91-48-88-792

- poz.  3                                             ZBiLK            Rejon 15       telefon:   91-48-78-913

- poz.  4, 5, 9, 10, 11, 12                 ZBiLK            Rejon 6         telefon:   91-48-88-734

- poz.  7, 8                                         ZBiLK            Rejon 2         telefon:   91-42-16-644

- poz.  13                                           ZBiLK            Rejon 5         telefon:   91-48-86-320

- poz.  15                                          ZBiLK            Rejon 13       telefon:   91-48-88-709

- poz.  17, 18                                    ZBiLK            Rejon 14       telefon:   91-48-29-034

- poz.  19                                           ZBiLK            Rejon 8         telefon:   91-42-43-453

UWAGA W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu.

UWAGI  DODATKOWE

 1. Dotyczy lokali użytkowych  położonych przy al. Boh. Warszawy 5, ul. Nad Odrą 26, ul. Władysława Sikorskiego 11

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej 
za powierzchnię parteru, nie mniej niż 3,00 zł/m².

 2. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy Al. Papieża Jana Pawła II 42

Przetarg zorganizowany łącznie na dwa  lokale użytkowe, tj. lokal nr U3/1 oraz lokal nr U16. Przyszły najemca zobowiązany będzie do wykonania prac zmierzających do połączenia w/w lokali poprzez wykonanie otworu w ścianie piwnicznej rozdzielającej lokale, pod warunkiem uzyskania wymaganych pozwoleń oraz wykonania dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty związane z połączeniem i wykonaniem prac ponosi przyszły Najemca.

Do lokalu przylega teren o powierzchni 15,51 m², z przeznaczeniem pod schody – pow. 14,31 m² (10,76 zł/m² netto) oraz zieleń ozdobną – 1,20 m² (0,06 zł/m² netto). Na dzierżawę przyległego terenu sporządzona będzie oddzielna umowa dzierżawy.

 Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Mariacka  25,  tel. 091-48-86-342 i 091-48-86-367.

 Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

 ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN

 

 

 Data publikacji: 2012/12/18
Datawygaśnięcia: 2013/01/08
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2012/12/17 15:15:56, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2012/12/17 15:15:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2012/12/17 15:15:56 nowa pozycja