Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg na wynajem komunalnych lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

PRZY UL. BOHATEROW GETTA WARSZAWSKIEGO 1A

OGŁOSZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

 

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza             w zł/m² netto

Wadium            w zł

 

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Pocztowa 8

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 1/10

Wolnostojący

Lok. U1

36,86

Najem

4,50

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

2.

 

ul. Pocztowa 10

 

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 10/2

Piwnica

Front

Lok. U2

91,43

 

Najem

3,60

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

3.

 

ul. Pocztowa 13

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 43

Parter

Piwnica

Front

Lok. U3

62,08

26,28

Najem

12,50

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

4.

 

ul. Jagiellońska 75

 

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 48

Piwnica

Front

Lok. U2

 

20,40

 

Najem

6,00

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

5.

 

ul. Żółkiewskiego 13

Pogodno 157

(2157)

Dz. nr 20/50

Wolnostojący

Oficyna

Lok. U1

95,12

Najem

3,60

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

6.

ul. Bałtycka 36

 

4089 Dąbie,

dz. nr 2

dz. nr 19

Wolnostojący

 

141,36

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo

7.

ul. Dmowskiego 21/1A/U

4135 Dąbie

dz. nr 15/2

 

Parter

61,16

Najem

4,00

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: Żydowce Osiedle

8.

ul. Dmowskiego 25/1/U

 

4135 Dąbie,

dz. nr 37

 

Parter

189,73

Najem

15,00

600,00

m.p.z.p. Żydowce Osiedle

9.

 

ul. Gryfińska 131

 

 

4038 Dąbie,

dz. nr 21

 

Parter,

Piwnica

21,59

10,67

Najem

3,70

600,00

m.p.z.p. Gryfińska-Hangarowa 2,

m.p.z.p. Dąbie- Lotnisko

10.

ul. Gryfińska 151

4038 Dąbie,

dz. nr 21

Parter

25,19

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Stare Dąbie

11.

 

ul. Gdańska 16

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 25

17,28

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

12.

 

 

ul. Gdańska 16

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 26

17,28

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

13.

ul. Gdańska 16

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 32

17,28


Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

14.

 

 

ul. Gdańska 16

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 33

17,28

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

15.

ul. Gdańska 16

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek G, parter

49,45

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

16.

ul. Zwierzyniecka 27

4085 Dąbie,

 dz. nr 25

 

Parter Piwnica

parter-86,22

piwnica-20,00

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Kijewo-Park Leśny Dąbie,

m.p.z.p. Ulica Struga

 

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ W  DNIU 17 SIERPNIA 2022 ROKU O  GODZ. 11.00

W  SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS PRZY UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1a, (PRZYZIEMIE, SALA C), 
WEDŁUG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ HARMONOGRAMU.

I.     WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

   1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.

   2.Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

a)    aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z nr NIP i REGON (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),

b)    umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych),

c)     dowodu wpłaty wadium.

   3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

a)    o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b)    o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,

c)     o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

   4.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

   5.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGA Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1.      W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji,
przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu. Na podstawie Zarządzenia nr 489/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych, od dnia 1 stycznia 2022 r. wysokość stawki podstawowej netto za najem 1 m2 powierzchni komunalnych lokali użytkowych dla przedsiębiorców ustalona została w wysokości 3,60 zł.

2.      Wadium należy wpłacać do dnia 16 sierpnia 2022 roku na  rachunek bankowy Szczecińskiego TBS: Pekao SA O/Szczecin 84124038131111000043793958. Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  Szczecińskiego TBS.  Wadium osoby wygrywającej

przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników  przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

3.      Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest
 dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

4.      W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię użytkową kondygnacji  wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię użytkową piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,60 zł/m2.

5.      Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

6.      Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką  zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa.

7.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcę określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.  

8.      Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

9.      Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

10.   Umowa najmu sporządzona zostanie do dnia 08 września 2022 roku z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później jednak niż do dnia 05 października 2022 roku. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

11.   Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.

12.   Lokal zostanie przekazany protokolarnie najpóźniej do dnia 04 października 2022 roku, po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 11.  

13.   Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni użytkowej lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

14.   Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości. 

15.   Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności oraz zgody Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

16.   Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

17.  Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

a)    za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

b)    za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi
 NAJEMCA,

c)    za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy najmu,

d)    za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

e)    za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje
jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

18. Lokale wytypowane do przetargu można oglądać w terminie od dnia  01 sierpnia 2022 roku do dnia 16 sierpnia 2022 roku po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Spółki, pod nr telefonu: 91 430 91 24 (poz. 1-5) oraz 91 461 36 92 (6-16). 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a zamieszczona jest na stronie www.stbs.pl w zakładce „ Ochrona Danych Osobowych/RODO”.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Szczecińskie TBS Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a tel. 91 430 91 13 (poz. 1-5)  tel. 91 46 13 692 (poz. 6-16).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.stbs.pl.i www.bip.um.szczecin.ploraz na tablicy ogłoszeń w  siedzibach Szczecińskiego TBS i Urzędu Miasta.

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODANIA  PRZYCZYNPrzetargData publikacji: 2022/07/25
Datawygaśnięcia: 2022/08/16
IV
udostępnił: Dominika Polito , wytworzono: 2022/07/25 14:45:16, odpowiedzialny/a: Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2022/07/25 14:45:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2022/07/25 14:45:15 nowa pozycja