Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali uzytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 

                          SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

70-302 Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, 91-430 91 00

www.stbs.pl

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

 

Oznaczenie lokalu

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza             w zł/m²

Wadium            w zł

1.

Jagiellońska 74

 

KW SZ1S/00032406/1

 

 Jagiellońska 74/U1

 

 

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 1/9

wolnostojący oficyna

           118,34

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

         8,40

600,00

2.

Al. Boh. Warszawy 101

KW SZ1S/00031482/0

Al. Boh. Warszawy 101/U1

 

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 14

Parter

front

18,17

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

28,00

600,00

3.

Al. Boh. Warszawy 97

KW SZ1S/00031486/8

Al. Boh. Warszawy 97/U1

 

Pogodno 157 (2157)

 

Dz.nr 24

Parter

front

26,52

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

         8,58

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

 

Wszystkie osoby zainteresowane lustracją lokali proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 91 430 91 24.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ:

 

W  DNIU 6 sierpnia  2012 ROKU  O  GODZ.  12.:00

 

W  SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS przy  ul. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1, (PRZYZIEMIE, SALA C),  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ HARMONOGRAMU.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden lokal użytkowy należy wpłacić wadium dla każdego lokalu z osobna (z oznaczeniem lokalu).
 2. W przypadku osób fizycznych – okazanie dokumentów: dowodu tożsamości, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, aktualnego (1 miesięcznego) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ewentualnie aktualnej informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej .
 3. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – okazanie dokumentów:
  1. aktualnego (1 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego,
  2. decyzji o nadaniu nr NIP i REGON,
  3. zaświadczenia ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni),
  4. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni),
  5. zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. na 30 dni przed przetargiem,
  6. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu w 
   celu wykazania umocowania do reprezentowania danego podmiotu.

 

 •        Wadium w wysokości  600,00  złotych należy wpłacić gotówką lub przelewem na  rachunek bankowy Szczecińskiego TBS w banku PEKAO S. A. I O/ Szczecin, nr konta   84124038131111000043793958 lub w punkcie kasowym mieszczącym się w siedzibie Szczecińskiego TBS. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03 sierpnia  2012 roku. Wadium przekazane w formie przelewu uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek Szczecińskiego TBS do dnia 3 sierpnia 2012 roku. Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników  przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub w punkcie kasowym banku mieszczącym się w siedzibie Spółki. W razie uchylenia się osoby  wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 •         Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty na rzecz konkretnego oferenta z chwilą zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezydenta Miasta Szczecin lub osobę przez niego upoważnioną. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 •         Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.
 •         Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 •         Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 •         Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczyny powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23% ) oraz opłaty za zużyte media.
 •          Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości. 
 •           Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych oraz zgody Wspólnoty Mieszkaniowej wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 •           Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupą Energetyczną ENEA SA Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu i treści ogłoszenia.

Dodatkowe  informacje  dotyczące  przetargu  można  uzyskać  osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 08, 91 430 91 13

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Szczecińskiego TBS www.stbs.pl., na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin www.bip.um.szczecin.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczecin, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szczecińskiego TBS oraz
u pracownika w pokoju nr 7 pod nr telefonu 91 430 91 08, 91 430 91 13 w godzinach od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODANIA  PRZYCZYNY.

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2012/07/12
Datawygaśnięcia: 2012/08/03
IV
udostępnił: Szczecińskie TBS Sp. z o.o. , wytworzono: 2012/07/12 09:36:36, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Anna Szemis, dnia: 2012/07/12 09:38:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Szemis 2012/07/12 09:38:14 modyfikacja wartości
Anna Szemis 2012/07/12 09:36:35 nowa pozycja