Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetrgu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH oraz POMIESZCZENIA  GOSPODARCZEGO

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

Boguchwały 21, 22, 23, 24, 25, 26

KW SZ1S/00061496/0

Nad Odrą 9 (3009)

Dz. nr 1/5

Parter

Front

ul. Boguchwały 26/U1

57,95

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

12,00

600,00

2.

ul. Bolesława Krzywoustego 8 

KW SZ1S/00042721/8

Śródmieście  41

(1041)

Dz. nr  113

Parter

Piwnica

Front

122,61

    9,67

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

30,00

600,00

3.

ul. Św. Cyryla i Metodego 1

KW 93336

Nad Odrą 12

(3012)

Dz. nr 4/10

Parter

Front

15,77

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

20,00

 

 

600,00

4.

ul. Bł. Wincentego

Kadłubka 24a

KW 135968

Nad Odrą 205

(3205)

Dz. nr 20/10

Parter

Front

wejście od strony podwórka

23,25

(w tym powierzchnia

wspólna 6,92 m²)

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

5.

ul. Bł. Wincentego

Kadłubka 24a

KW 135968

Nad Odrą 205

(3205)

Dz. nr 20/10

Parter

Front

22,84

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

6.

Plac Jana  Kilińskiego

KW SZ1S/00144313/0

Śródmieście 11 (1011)

Dz. nr 11/2

Parter

z piwnicą

(obiekt wolnostojący na terenie targowiska)

38,83

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

30,00

 

600,00

 

7.

ul. Ks. bpa. Ignacego Krasickiego 20

KW 13562

Pogodno 70 (2070)

Dz. nr 101

Piwnica

Front

78,90

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

8.

Bł. Królowej Jadwigi

KW brak

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 20/21

Parter

Oficyna

budynek wolnostojący

Kr. Jadwigi 23

47,52

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,00

600,00

9.

Bł. Królowej Jadwigi

KW brak

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 20/21

Parter

Oficyna

budynek wolnostojący

Kr. Jadwigi 23

48,87

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,00

600,00

10.

ul. Ku Słońcu 76

KW 99810

Pogodno 97

(2097)

Dz. nr 5/3

Piwnica

Front

57,07

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

11.

ul. Małopolska 4

KW SZ1S/00064027/3

Śródmieście 36

(1036)

Dz. nr 70

Piwnica

Front

48,28

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

12.

ul. Golęcińska

ul. Nad Odrą 113,  115,  117, 121, ul. Górska

KW SZ1S/00187210/1

Nad Odrą 72 (3072)

Dz. nr 3/4

Parter

Front

ul. Nad Odrą 113

20,00

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

3,50

600,00

13.

Al. Piastów 5

KW SZ1S/00040388/7

Śródmieście 33 (1033)

Dz. nr 60

Piwnica

Front

 44,12

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

14.

ul. Potulicka 63

KW SZ1S/00038276/2

Śródmieście 41 (1041)

Dz. nr 114

Piwnica

Front

20,98

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

 

600,00

15.

ul. Władysława Łokietka 11

KW 27298

 

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 68

Parter

Front

19,21

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

15,00

 

 

600,00

16.

ul. Władysława Łokietka 26

KW SZ1S/00027294/4

Śródmieście  42

(1042)

Dz. nr 79

Piwnica

Front

34,56

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

17.

ul. Władysława Łokietka 28

KW  28014

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr  82

Parter

Front

18,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

18.

ul. Włościańska 1

ul. Włościańska 1A

ul. Włościańska 1B

KW SZ1S/00106691/5

Śródmieście 64 (1064)

Dz. nr 13/3

I Piętro

Front

Lokal nr U14

125,52

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

6,00

 

 

600,00

19.

ul. Włościańska 1

ul. Włościańska 1A

ul. Włościańska 1B

KW SZ1S/00106691/5

Śródmieście 64 (1064)

Dz. nr 13/3

Parter

Front

Lokal nr U21

219,08

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

20.

ul. Marii Rodziewiczówny 10, 11,

ul. Ks. Hugona Kołłątaja 15, 15a, 16, 17, 18, 19,  ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 11, 12, 13, 14, 15, 15a

KW SZ1S/00039713/5

Nad Odrą 26 (3026)

Dz. nr 63

Piwnica

Front

ul. Naruszewicza 12

26,96

Pomieszczenie gospodarcze

Najem

4,00

600,00

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 06.121.844 tekst jednolity
ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  26 MARCA 2013 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

 Warunkami przystąpienia do przetargu są:

 • Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów (nie dotyczy osób fizycznych ubiegających się
  o pomieszczenie gospodarcze)
  :
  1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
  2. decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  3. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
   z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 • Wadium  należy wpłacać do dnia 25 marca 2013 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych:  ING  Bank  Śląski  O/Szczecin 73 1050 0099 6803 0000 0000 0001. Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień
  i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 • Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 • Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 • Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia  18 kwietnia 2013 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 26 kwietnia 2013 r.
 • Lokal/pomieszczenie gospodarcze  zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej  do  dnia 26 kwietnia 2013 r.
 • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w wyżej ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3 miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 • Czynsz najmu za lokal/pomieszczenie gospodarcze oddane w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu/pomieszczenia
  i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ.
  Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu/pomieszczenia, najemca ma obowiązek opłacać z góry do
  10 dnia każdego miesiąca. Najemca lokalu użytkowego/pomieszczenia gospodarczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 • Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie
  art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemca zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu (nie dotyczy najemcy pomieszczenia gospodarczego).
 • Wydanie lokalu użytkowego Najemcy nastąpi po przedłożeniu aktu notarialnego.
 • Lokale/pomieszczenia gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż.,
  i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 • Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupą Energetyczną ENEA SA Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 • Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
  • za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
  • za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  • za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna,  Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

 Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  zarządcą  nieruchomości:

- poz.  1, 3, 4, 5, 20                          ZBiLK             Rejon 4          telefon:   91-48-86-306

- poz.  2, 14, 15, 16, 17                   ZBiLK             Rejon 13        telefon:   91-48-88-709

- poz.  6                                             ZBiLK             Rejon 8          telefon:   91-42-43-453

- poz.  7                                             ZBiLK            Rejon 15        telefon:   91-48-78-913

- poz.  8, 9                                         ZBiLK             Rejon 10        telefon:   91-48-88-792

- poz.  10, 18, 19                              ZBiLK             Rejon 14        telefon:   91-48-29-034

- poz.  11                                           ZBiLK             Rejon 5          telefon:   91-48-86-320

- poz.  12                                           ZBiLK             Rejon 2          telefon:   91-42-16-644

- poz.  13                                           ZBiLK             Rejon 7          telefon:   91-48-47-772

UWAGA W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu.

UWAGI  DODATKOWE

 1. Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 8

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej 
za powierzchnię parteru, nie mniej niż 3,00 zł/m².

2. Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Władysława Łokietka 26

W lokalu znajduje się toaleta wykonana bez dokumentacji technicznej. Sprawdzenie przewodu kominowego czy istnieje możliwość wykonania wentylacji leży po stronie  przyszłego Najemcy. W przypadku możliwości wykonania wentylacji, legalizacja oraz wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na koszt przyszłego Najemcy.

3. Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Władysława Łokietka 28

W lokalu znajduje się antresola wykonana bez dokumentacji technicznej. Demontaż antresoli na koszt przyszłego Najemcy.

 

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Mariacka  25,  tel. 091-48-86-342 i 091-48-86-367.

 Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

 ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN

 

 

 

 Data publikacji: 2013/02/26
Datawygaśnięcia: 2013/03/25
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2013/02/26 08:43:28, odpowiedzialny/a: Jarosław Woźniak, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2013/02/26 08:43:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2013/02/26 08:43:27 nowa pozycja