Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ Z SIEDZIBĄ PRZY PL. ARMII KRAJOWEJ 1 W SZCZECINIE OGŁASZA,
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN, PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POWIERZCHNI

 

 

Lp

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie powierzchni

Powierzchnia
do oddania
w najem w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł za 1m²

Wadium

w zł

 

1.

 

Pl. Armii Krajowej 1

Szczecin

 

KW SZ1S/00111540/0

 

Śródmieście 24

(1024)

 

Dz. nr 3

 

Parter lewe skrzydło budynku

 

69,56

 

Działalność gastronomiczna (cateringowa)

 

Najem

 

17,00

 

200,00

 

Właścicielem lokalu jest Gmina Miasto Szczecin.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 STYCZNIA 2017 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
W SZCZECINIE PRZY PL. ARMII KRAJOWEJ 1, POK. 336 W

 

 

Warunki przystąpienia do przetargu:
 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać z podaniem tytułu postępowania.
 2. Okazanie dowodu tożsamości.
 3. Złożenie, w zaklejonej i opisanej kopercie, w sekretariacie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej 1, pok. 336W do dnia 30.01.2017 r. do godziny 12.00 niżej wymienionych dokumentów:
  1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu
   z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
  2. decyzji  o nadaniu nr NIP,
  3. zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego o dokonanym wpisie
   w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,
  4. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).
 4. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy),
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 6. Złożenie pisemnegooświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania

 

UWAGA Nie wykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

Informacje organizatora przetargu:

 1. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora MJOG przed terminem przetargu dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja   poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.
 2. Wadium należy wpłacać do dnia 30 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej:  Bank PEKAO S.A. II o/Szczecin
  Nr 93102047950000960202780781 (w tytule przelewu należy wskazać tytuł postępowania wraz z dopiskiem „wadium”).
 3. Decyduje data wpływu środków na konto MJOG. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli, choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto.
 5. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora MJOG, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej  www.bip.um.szczecin.pl.
 7. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w wyznaczonym przez MJOG terminie.
 8. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wniesienia kaucji w wysokości 3-krotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto. Kaucja może zostać wniesiona w pieniądzu na konto MJOG, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Nie wniesienie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującej z tytułu sposobu wykonania, w tym nienależytego wykonania umowy najmu przez Najemcę. Kaucja wpłacona na konto podlega zwrotowi (po potrąceniu z niej wszystkich roszczeń wynikających z umowy) wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku i prowizję bankową za przelew na rachunek Najemcy.
 9. Umowa najmu sporządzona zostanie z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego, nie później jednak niż od dnia 15 lutego 2017 r. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nie oznaczony.
 10. Na Najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc w zakresie wydania przedmiotu najmu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy przez Wynajmującą lub Najemcę. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia oryginału aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
 11. Czynsz najmu za lokal ustala się w wysokości iloczynu powierzchni (69,56 m2) i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin.
 12. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Czynsz najmu Najemca ma obowiązek opłacać z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującą, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.
 13. Najemca będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu zużycia prądu, wody i odprowadzenia ścieków w oparciu o wskazania liczników i stawek płaconych przez Wynajmującą; z tytułu ogrzewania, bieżącej konserwacji części wspólnych, bieżącej konserwacji i napraw dźwigów i platform, ochrony mienia oraz utrzymania czystości budynku i posesji w oparciu o stawkę za 1 m2  najmowanej powierzchni. Opłaty te płatne będą przez Najemcę miesięcznie z dołu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującą, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.
 14. Najemca lokalu będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy ubezpieczenia.
 15. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 16. Najemca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy na odbiór śmieci.
 17. Lokal użytkowy Najemca przejmuje w istniejącym stanie technicznym.
 18. Adaptacja i wyposażenie powierzchni leży po stronie najemcy.
 19. Najemca będzie prowadził działalność w godzinach pracy Urzędu Miasta oraz w czasie sesji Rady Miasta.
 20. Najemca – w ramach działalności – zobowiązany jest prowadzić sprzedaż gotowych dań (ciepłych i zimnych), kanapek, sałatek, deserów, napojów, itp. oraz zapewnić możliwość konsumpcji na miejscu.
 21. Wynajmująca zapewnia w wynajmowanej powierzchni zasilanie wody zimnej, odbiór ścieków rurą fi 50 mm i zasilanie 3-fazowe w energię elektryczną kablem 4x6mm² zakończonym tablicą z zabezpieczeniami 25 A o charakterystyce C - moc 12kW.
 22. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność za:
  1. ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
  2. szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu,
  3. szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,
  4. szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
  5. prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, itp.

 

Lokal wytypowany do przetargu można oglądać po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości,
tel. 91 424 53 25 lub 91 424 50 37

 

UWAGAW przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu  stawki wywoławcze czynszu najmu uległy zmianie, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.

 

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Dział Administracyjno - Gospodarczy, tel. 91 424 53 25 lub 91 424 50 37.

 

Ogłoszenie  o  przetargu  wraz z projektem umowy  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowejwww.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń MJOG i Urzędu Miasta Szczecin.

 

Ogłoszenie  wyników  przetargu zamieszczone  będzie na stronie internetowejwww.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń  MJOG i Urzędu Miasta Szczecin.

 

MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO DNIA 31.01.2017 R.,
NA NAJEM POWIERZCHNI

 

 

Lp

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Liczba  oferentów dopuszczonych do przetargu

Liczba oferentów

niedopuszczonych do przetargu

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł za 1m²

Stawka netto uzyskana w przetargu w zł

za 1m²

Wygrywający  przetarg

 

1.

 

Pl. Armii Krajowej 1

Szczecin

 

KW SZ1S/00111540/0

 

Śródmieście 24

(1024)

 

Dz. nr 3

 

1

 

0

 

17,00

 

18,70

 

Forum Piotr Spatzier ul. K.Królewicza 2i/15, 71-552 Szczecin

 

 

 

 

Informację wywiesza się na okres od dnia 1.02.2017 r. do dnia 8.02.2017 r.Data publikacji: 2016/12/29
Datawygaśnięcia: 2017/01/30
IV
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2016/12/29 09:23:22, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Maja Pieńkow, dnia: 2017/02/01 11:48:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maja Pieńkow 2017/02/01 11:48:52 modyfikacja wartości
Maja Pieńkow 2016/12/29 09:23:21 nowa pozycja