Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

                  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY SZCZECIN

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta

( KW)

 

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia

[m²]

Położenie w budynku

 

Godziny udostępniania lokali do lustracji

Rodzaj dopuszczalnej działalności

 

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

[zł/m²]

Wadium  w zł

1.

Kaszubska 19

KW SZ1S/00027879/9

1041

Śródmieście 41

Dz. nr 69

50,35

parter, podwórze

9.50-10.00

handel, usługi, biuro

najem

3,00

700,00

2.

Tkacka 57

KW SZ1S/00063135/6

1036 Śródmieście 36

Dz. nr 36

21,56

piwnica

10.20 – 10.30

magazyn

najem

3,00

200,00

3.

Kaszubska 56

Kiosk w obrębie budynku

KW SZ1S/00027881/6

1036 Śródmieście 36,

dz.nr74

4,78

parter

10.05 - 10.10

handel, usługi

najem

8,00

300,00

4.

 Metalowa 31

KW SZ1S/00024116/2

4122 Dąbie 122

dz. nr 2

68,25

parter

10.00-10.15

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

            4,00

1 000,00

5.

Wyszyńskiego - kiosk przy budynku Wyszyńskiego 21

KW SZ1S / 00166651 / 1

1037 Śródmieście 37

dz. nr  40/15

8,49

wolnostojący

11.25-11.35

handel, usługi

najem

          26,00

500,00

6.

Bogurodzicy 1/U

KW SZ1S/00032296/6

1041 Śródmieście 41, dz. nr 104

25,50

piwnica

9.20- 9.30

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

         12,00

1000,00

7.

Gryfińska 131/1A/U1

KW 21939

4038 Dąbie 38, dz.21

Parter 18,23

Piwnica 22,09

parter +

piwnica

9.40 – 9.50

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

parter – 11,00

piwnica -3,00

2.000,00

8.

Przodowników Pracy 7 U2

KW 129293

4135 Dąbie 135

Dz. nr18/1

40,90

parter

13.00 -13.10

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

           6,00

1.000,00

9.

Jagiellońska 95 front

KW SZ1S/00036863/0

1035 Śródmieście 35 dz. nr 131

21,47

piwnica

9.00 - 9.10

handel nieuciążliwe usługi, biuro

najem

          18,00

1.500,00

10.

Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

KW SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89

Dz. nr 2

Dz. nr 19

141,36

wolnostojący

11.00-11.10

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

          6,00

3.000,00

11.

Kaszubska 61/U1

KW SZ1S/00027886/1 ( wejście od stron ul. Bogurodzicy)

1036 Śródmieście 36

Dz. nr 65

49,98

piwnica

9.35-9.45

handel, nieuciążliwe usługi, biuro,

najem

          18,00

3.000,00

12.

Mariacka 10

KW 31856

1037 Śródmieście 37

Dz. nr 136

88,49

Parter + Piwnica

10.35- 10.50

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

          24,00

4.000,00

13.

Bałtycka 36 front 1A/U

KW 21443

4089 Dąbie 89

Dz. nr 2

22,32

parter

11.15-11.30

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

          11,00

1.000,00

14.

Wyszyńskiego 11/U1           (w nieruchomości Wyszyńskiego 9,11,13,15,17,  Staromiejska 1)

KW SZ1S/0006286/3

1038 Śródmieście 38

Dz. nr 108

84,87

parter

11.00 – 11.20

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

          14,00

3.000,00

15.

Gryfińska 13/U2 (front)

KW 21923

4038 Dąbie 38

Dz. nr 15

129,73

parter

12.00 – 12.20

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

           17,20

5.000,00

16.

Gryfińska 151

KW SZ1S/00199797/6

4036 Dąbie 36

Dz. nr 34/8

44,88

parter

12.30-12.50

biuro

najem

           8,00

1.000,00

17.

Koński Kierat 15

KW 83746

1037 Śródmieście 37

Dz. nr 18/26

164,94

Parter + I piętro

11.45 – 12.05

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

           15,50

5.000,00

18.

Przodowników Pracy 101

KW SZ1S 00140147/7

4143 Dąbie 143

Dz. nr 2/20

96,32

parter

13.25-13.45

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn

najem

           13,60

4.000,00

19.

Batalionów Chłopskich 119a,120,120a,120e, 120f ( pomieszczenie gospodarcze przy Bat. Chłopskich  120)

KW SZ1S/00157507/1

4167 Dąbie 167

Dz. nr 4/9

8,17

parter

Termin oględzin pomieszczeń gospodarczych ustalany z administratorem rejonu: 4 613-692 wew. 214, 219

pomieszczenie gospodarcze

najem

            3,00

100,00

20.

Krzemienna (pomieszczenie gospodarcze przy Krzemienna 18)

KW SZ1S/ 00198158/8

4121 Dąbie 121

Dz. nr 29/1

11,52

parter

pomieszczenie gospodarcze

najem

            3,00

100,00

21.

Zgierska 3

KW 3645

4139 Dąbie 139 Dz. nr 1/2

12,71

parter

pomieszczenie gospodarcze

najem

            3,00

100,00

22.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

14,00

wolnostojące

pomieszczenia gospodarcze

( K2,K1, K5)*

najem

            3,00

200,00

23.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

5,99

wolnostojące

pomieszczenie gospodarcze (K3)*

najem

            3,00

50,00

24.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

4979 Dąbie

Dz. nr.12

5,98

wolnostojące

pomieszczenie gospodarcze (K4)*

najem

            3,00

50,00

 

* Oznaczenia pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lnianej 2 zostały nadane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

 

Właścicielem lokali  jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą lokali, na podstawie umowy o zarządzanie,  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami .Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

Lokale zostaną udostępnione do obejrzeniaw dniu 13 sierpnia 2013 r. zgodnie z podanym wyżej harmonogramem.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 22 sierpnia 2013(czwartek) O GODZINIE 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                                              ul. Batalionów Chłopskich 61 B, w świetlicy (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczeji w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu, zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 30 dni przed przetargiem.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

Powyższe warunki nie mają zastosowania przy najmie pomieszczeń gospodarczych.

  1. oświadczenie, że stan techniczny lokalu/pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany,
  2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Przetarg na najem przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Wadium – na każdą nieruchomość oddzielnie – należy wpłacać najpóźniej do dnia 21.08.2013 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w BRE Banku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu użytkowego do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu użytkowego do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu spoczywa na najemcy.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg dotyczący najmu danego lokalu użytkowego (pomieszczenia gospodarczego), w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.

UWAGI: 

  1. Sprzedaż alkoholu w w/w lokalach użytkowych wymaga odrębnej zgody właściciela.
  2. Dotyczy pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lnianej 2:

         - pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na działce 12  są w złym stanie technicznym : zaleca się rozbiórkę  górnej części ( strychu) tych   pomieszczeń

            - Na najemcy spoczywać będzie obowiązek zabezpieczenia i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz  zabezpieczenie przedmiotu przetargu przed wejściem osób trzecich na jego teren.  Do pomieszczeń  nie są doprowadzone żadne media. W celu wykonania remontu pomieszczeń należy sporządzić projekt techniczny w oparciu o aktualne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zawierający:

- rozwiązanie architektoniczno –konstrukcyjne

- rozwiązanie wentylacji pomieszczeń

- rozwiązanie podejść wodno – kanalizacyjnych

- rozwiązanie instalacji elektrycznej

 

Projekt techniczny może opracować biuro lub osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe. Do w/w dokumentacji należy dołączyć „oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy” – wypełnione przez osobę posiadającą właściwe przygotowanie zawodowe. Po przedłożeniu pięciu egzemplarzy projektu technicznego i pozytywnym zweryfikowaniu przez TBSP, projekt należy złożyć w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta celem zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt wykonania dokumentacji technicznej obciąża w całości najemcę bez prawa zwrotu tych kosztów w terminie późniejszym od TBSP.Data publikacji: 2013/07/31
Datawygaśnięcia: 2013/08/22
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2013/07/31 11:47:41, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2013/07/31 11:47:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2013/07/31 11:47:41 nowa pozycja