Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ                                                                                      

NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT

 

 

 

 

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka wywoławcza czynszu netto rocznie

[zł/m²])

Wadium

Ograniczenia przetargu

1.

25                ( część)

4111 Dąbie

Granitowa 45

22 m2

( 5,50 m x 4 m)

 

 

 

 

Pomieszczenie gospodarcze - altanka

6,56

40,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości Granitowa 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą nieruchomości jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Czynsz dzierżawny                              za nieruchomość  oddaną w dzierżawę  dzierżawca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Opłata miesięczna wynosić będzie 1/12 wylicytowanego czynszu netto rocznie.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 marca 2015 r.(wtorek) o godzinie 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy  ul. Winogronowej 11F, w s. P.02  (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. okazanie dowodu osobistego, potwierdzającego zameldowanie w nieruchomości, której mieszkańcy zostali uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu.
  3. oświadczenie, że położenie i stan zagospodarowania terenu są oferentowi znane,
  4. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 23 marca 2015 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W tytule wpłaty wadium należy opisać na jaką nieruchomość wadium zostało wpłacone.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

 

 

Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

 

Teren będący przedmiotem dzierżawy został samowolnie zagospodarowany – znajduje się na nim pomieszczenie gospodarcze  o wymiarach 5,50m x4 m

Grunt przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty dostosowania terenu do sposobu zagospodarowania obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

 

Uzyskanie wszelkich  pozwoleń i  opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

 

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym, wolnym od osób i rzeczy, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej.

W tym celu po podpisaniu umowy Dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.pc.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 2 miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 2 miesięcy  od dnia przeprowadzenia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też w części  w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125. W celu zapoznania się ze stanem zagospodarowania oraz położenia działek kontaktować się należy pod numerem tel.: 461-36-92 w. 170Data publikacji: 2015/03/02
Datawygaśnięcia: 2015/03/22
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2015/03/02 13:59:11, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2015/03/02 13:59:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2015/03/02 13:59:11 nowa pozycja