Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych GMS


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA CZAS OZNACZONY DO 3 LAT

 

L.p.

Położenie nieruchomości,

księga wieczysta

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia pomieszczenia do oddania

w najem (m2)

Przeznaczenie

Sposób użytkowania

Ograniczenie    przetargu

Stawka wywoławcza czynszu netto (zł/m2)

Wadium       (zł)

1.

 

 

Wrzosowa 8

SZ1S/00055293/2

(Wrzosowa 8/2)

 

 

4184 Dąbie 

Dz. nr 7

poddasze

pomieszczenie gospodarcze nr 2 składa się z:

- pomieszczenia nr 1- 6,72m²,

- pomieszczenia nr 2 – 15,34m²,

- pomieszczenia nr 3 – 8,80m²

- pomieszczenia nr 4 – 9,00m²

Łączna powierzchnia użytkowa 39,86m²

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

 

 

 

 

mieszkańcy nieruchomości

Wrzosowa 8

      3,00

200,00

2.

 

 

Marmurowa 4

SZ1S/00110579/5

(Marmurowa4/4a)

 

 

4110 Dąbie 

  Dz. nr 30

piętro II poddasze

 

Pomieszczenie gospodarcze nr 4a składa się z:

- pomieszczenia nr 1- 8,42m²,

- pomieszczenia nr 2 – 17,48m²,

- pomieszczenia nr 3 – 1,40m²

Łączna powierzchnia użytkowa 27,30m²

 

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

 

 

 

 

mieszkańcy nieruchomości

Marmurowa 4

      3,00

200,00

3.

 

 

Marmurowa 20

SZ1S/00024118/6

(Marmurowa 20/3)

 

 

4114 Dąbie 

  Dz. nr 19/2

 piętro I poddasze

 

 

Pomieszczenie gospodarcze nr 3 składa się z:

- pomieszczenia nr 1- 5,64m²,

- pomieszczenia nr 2 – 17,20m²,

- pomieszczenia nr 3 – 3,92m²

Łączna powierzchnia użytkowa 26,76m²

 

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

 

 

 

 

mieszkańcy nieruchomości

Marmurowa 20

      3,00

200,00

4.

 

 

Mączna

SZ1S/00191312/7

 

4189 Dąbie 

Dz. nr 115/8

parter

 

10,05 m²

 

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Mączna 13

      3,00

200,00

 

Właścicielem pomieszczeń jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą pomieszczeń, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r.  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 czerwca 2020 r.O GODZINIE 10.00 w siedzibie   TBS  „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  przy ul.  Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro).

 

 I.  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

  1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.
  2. Zameldowanie lub zamieszkiwanie w obrębie nieruchomości, której mieszkańcy uprawnieni zostali do przetargu – okazanie dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości, z którego nie wynika adres zameldowania), bądź zamieszkiwania.
  3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 ze zmianami) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
  4. Oświadczenie, że stan techniczny pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany.
  5. Oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 

 II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.

2. Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  w  ciągu  7   dni  od   daty  wpływu   wadium   na   rachunek  organizatora przetargu, przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W  przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy  osoba wygrywająca  przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który  wpłacił  w  terminie  wadium  zaoferuje miesięczny  czynsz   wyższy   od   czynszu    wywoławczego    co    najmniej   o  kwotę  minimalnego  postąpienia.   Trzykrotne  wywołanie   najwyższej   z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

 5. W przypadku stwierdzenia przed przeprowadzeniem przetargu zaległości w opłatach wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz o zaległości w opłatach  wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o., organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 6. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

 7. Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie      pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

 8. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lata.

 9. Na  najemcy  pomieszczenia gospodarczego komunalnego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące 00/100).  Najemcę  zobowiązuje  się  do  przedłożenia  aktu   notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu. Jeżeli najemca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu nie przedłoży wynajmującemu wyżej wymienionego aktu notarialnego umowa ulega rozwiązaniu, a najemca zobowiązany jest wydać niezwłocznie wynajmującemu przedmiot najmu.

10. Czynsz najmu za pomieszczenie gospodarcze oddane w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni pomieszczenia i wylicytowanej stawki. Wysokość stawki czynszu ustalona zostałazgodnie zZarządzeniem Nr 110/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media  oraz  podatek  VAT  (aktualnie 23%)  zgodnie  z   obowiązującymi   w   tym  zakresie   przepisami.   Najemca  pomieszczenia gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem pomieszczenia, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

11. Stawka czynszu może podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w drodze odrębnego zarządzenia, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych następujących po sobie latach stawki nie zostały zwaloryzowane. Podstawą waloryzacji jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.   

12.Pomieszczenie  gospodarcze przejmuje się   w  istniejącym  stanie technicznym. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

13.Pomieszczenia  gospodarcze  z   poz. 1, 2 i 3 spełniają  wymogi  określone w art. 2 ustawy o własności lokali (t.j. Dz. U.  z dnia 19.04.2019 r., poz. 737 ze zm.). 

14.W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego, tel. 91 46-     13-692, wew. 168, 169.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92, wew. 186.

 

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)     2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 

 

 

 Data publikacji: 2020/06/15
Datawygaśnięcia: 2020/06/30
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2020/06/16 08:45:34, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/06/16 08:45:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/06/16 08:45:34 nowa pozycja