Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA CZAS OKREŚLONY DO 3 LAT

                                                                                                     

 

L.p

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia  do oddania

w najem (m2)

Przeznaczenie

 Sposób   użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

(zł/m2)

Wadium (zł)

1.

Biała 5

SZ1S/00025777/0

 

4126 Dąbie,

dz. nr 11

parter

9,80

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

2.

Dmowskiego 101A

SZ1S/00140147/7

4135 Dąbie,

dz. nr 2/20

        parter

8,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

3.

Krzemienna 24

SZ1S/00025633/9

4121 Dąbie,

dz. nr 20

parter

11,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

4.

Żwirowa 1

SZ1S/00025761/5

4133 Dąbie,

dz. nr 9

parter

16,50

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

5.

Zgierska 3

SZ1S/00003645/6

 

4139 Dąbie

 dz. nr 1/2

parter

12,71

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

6.

Krzemienna 18

SZ1S/00198158/8

4121 Dąbie,

dz. nr 29/1

parter

11,52

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

7.

Granitowa 21

SZ1S/00195819/9

4111 Dąbie,

dz. nr 4/4

parter

6,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

 

Właścicielem pomieszczeń gospodarczych jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą pomieszczeń, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z  o.o.

 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  17 września  2020 r. O  GODZINIE  10.00  w  siedzibie  TBS   „Prawobrzeże”   Sp.    z  o.o.   przy  ul. Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro), wg określonego powyżej harmonogramu.

 

 

 

 

I. WARUNKI  PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każde pomieszczenie gospodarcze oddzielnie, z podaniem adresu.

2. Okazanie dowodu osobistego.

3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 533 ze zmianami) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.

4.  Oświadczenie, że stan techniczny pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany.

5. Oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy zmianie, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.

2.Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 16 września 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”  Sp.  z o.o.  nr  46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.   Za  datę  wniesienia  wadium  uważa  się  datę  wpływu  środków  pieniężnych  na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  Wadium  osoby  wygrywającej  przetarg  zalicza  się  na  poczet  czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od daty wpływu wadium na rachunek organizatora przetargu, przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny   czynsz   wyższy   od   czynszu   wywoławczego  co  najmniej  o  kwotę  minimalnego   postąpienia.  Trzykrotne wywołanie   najwyższej   z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

5. W przypadku stwierdzenia przed przeprowadzeniem przetargu zaległości w opłatach wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz o zaległości w opłatach  wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.

6. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

7. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lata.

8. Na  najemcy  pomieszczenia gospodarczego komunalnego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące 00/100).  Najemcę  zobowiązuje  się  do  przedłożenia  aktu   notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu. Jeżeli najemca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu nie przedłoży wynajmującemu wyżej wymienionego aktu notarialnego umowa ulega rozwiązaniu, a najemca zobowiązany jest wydać niezwłocznie wynajmującemu przedmiot najmu.

9. Czynsz najmu za pomieszczenie gospodarcze oddane w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni pomieszczenia i wylicytowanej stawki.  Wysokość  stawki  czynszu  ustalona  została zgodnie  z Zarządzeniem  Nr 110/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media  oraz  podatek  VAT  (aktualnie 23%)  zgodnie  z   obowiązującymi   w   tym  zakresie   przepisami.   Najemca  pomieszczenia gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest  płatnikiem  podatku  od  nieruchomości.  Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem pomieszczenia, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

10. Stawka czynszu może podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w drodze odrębnego zarządzenia, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych następujących po sobie latach stawki nie zostały zwaloryzowane. Podstawą waloryzacji jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.      

11. Pomieszczenie gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu  pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.  

W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – TechnicznegoSpółki, tel. (91) 46-13-692,wew. 158, 167, 169, 170.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92, wew.186.

 

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 

Pomieszczenie  gospodarcze  położone  przy  ul. Krzemiennej 18 wymaga remontu – dachu, ściany (częściowo do uzupełnienia), sufitu, drzwi (do wymiany lub naprawy), posadzka betonowa wymaga częściowej  wymiany.

 

Udział  w  postępowaniu  przetargowym  wiąże  się  z  przetwarzaniem  danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 Data publikacji: 2020/09/03
Datawygaśnięcia: 2020/09/17
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp z o.o., wytworzono: 2020/09/03 14:00:03, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/09/03 14:00:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/09/03 14:00:02 nowa pozycja