Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz Nr 14/2020 dot. gminnych nieruchomości poł.w Szczeciniue w rej. ul. Rumiankowej dz. nr 137/1, 137/2, 137/3 z obr. 4209 przez. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

 

 

        

 

 

Wykaz nr  14/2020

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od09.03.2020 r. do30.03.2020 r.

 

Lp

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg

księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

 

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

Rejon

ulicy Rumiankowej

SZ1S/00242027/5

4209

(Dąbie 209)

137/1

2489

Nieruchomość gruntowa


Zabudowa produkcyjna i usługowa, w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze -Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia  18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo”  w Szczecinie (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. poz. 4534).

Działki  nr 137/1,  nr 137/2, nr 137/3 objęte są terenem elementarnym oznaczonym symbolem: D.W.1037.P,U,MN,  o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna  i usługowa;  

w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego.

 

240 000,00 zł

 

2.

Rejon

ulicy Rumiankowej

SZ1S/00242028/2

4209

(Dąbie 209)

137/2

2916

Nieruchomość gruntowa

280 000,00 zł

 

3.

Rejon

ulicy Rumiankowej

SZ1S/00242029/9

4209

(Dąbie 209)

 

137/3

 

2240

Nieruchomość gruntowa

220 000,00 zł

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

             UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

  1. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  2. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom,

 którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich

nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane  w Urzędzie Miasta,

w Wydziale Zasobu  i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.Data publikacji: 2020/03/09
Data wygaśnięcia: 2020/03/31
IV
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2020/03/09 09:42:04, odpowiedzialny/a: Danuta Chłap, wprowadził/a: Wanda Lisewska, dnia: 2020/03/09 10:02:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wanda Lisewska 2020/03/09 10:02:57 modyfikacja wartości
Wanda Lisewska 2020/03/09 09:42:04 nowa pozycja