Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz nr 26/2020 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gryfińskiej 137 (dz. nr 40/6, obr. 4038) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

Wykaz nr 26/2020

dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 04.05.2020 r. do 25.05.2020 r.

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Gryfińska 137

SZ1S/00200741/0

4038

40/6

778

Zabudowana działka gruntu. Budynek stanowi samowolę budowlaną.

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług i zabudowa usługowa z dopuszczeniem mieszkań funkcyjnych. W istniejących budynkach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych zakazuje się powiększania ilości lokali mieszkalnych.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska – Hangarowa 2” w Szczecinie (Uchwała Nr IX/164/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2011 r., poz. 1577).

Teren elementarny D.D.2011.MW,U

599 000,00

(pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 lub pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2020/05/04
Data wygaśnięcia: 2020/05/26
IV
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2020/05/04 07:52:19, odpowiedzialny/a: Danuta Chłap, wprowadził/a: Dariusz Adamowski, dnia: 2020/05/04 07:56:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Adamowski 2020/05/04 07:56:28 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2020/05/04 07:53:00 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2020/05/04 07:52:19 nowa pozycja