Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 76/2021 dot. nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sanatoryjnej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych ograniczonych


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

WYKAZ  nr  76/2021

 

dotyczący nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargów ustnych ograniczonych do właścicieli nieruchomości przyległych

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                   tj. w dniach od 22.11.2021 r.  do 13.12.2021 r.                         

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

1.

rejon
ul. Sanatoryjnej

4168

41/5

129

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

 

 

 

Działka znajduje się na terenie, na którym obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Sanatoryjna” w Szczecinie uchwalony uchwałą nr XXXIII/950/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09.09.2013r. w granicach terenu elementarnego o symbolu D.Z.5025.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług

--------------------------------------------------------------------

Poprawa warunków zagospodarowania jednej

z nieruchomości przyległych o adresie

Sanatoryjna 12 lub Sanatoryjna 13.

 

 

24 000,00

 

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

2.

rejon
ul. Sanatoryjnej

4168

41/11

i 41/13

1688

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Działki znajdują się na terenie, na którym obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Sanatoryjna” w Szczecinie uchwalony uchwałą nr XXXIII/950/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09.09.2013r. w granicach terenu elementarnego o symbolu D.Z.5025.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.

-------------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

315 000,00

 

(słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych)

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanych nieruchomości.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2021/11/22
Data wygaśnięcia: 2021/12/14
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2021/11/22 10:40:57, odpowiedzialny/a: D. Adamowski, wprowadził/a: Małgorzata Angrot-Glińska, dnia: 2021/11/22 10:45:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/11/22 10:45:40 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/11/22 10:40:56 nowa pozycja