Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości UM

Wykaaz Nr 68/2021 nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Szosy Polskiej w Szczecinie składającej się z działek nr 36/1 i nr 40/1 obręb 3203 Nad-Odrą


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

 

                                        

 

Wykaz nr 68/2021 dot. nieruchomości położonej w rejonie ulicy Szosy Polskiej w Szczecinie (dz.: nr 36/1, nr 40/1 obr. 3203)

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach od 11.10.2021 r. do 01.11.2021 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

Księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

 nieruchomości   gruntowej

 

(netto)

nr obrębu

nr

ewid.

działki

Sposób zagospodarowania

 

1.

REJON

ULICY

SZOSY POLSKIEJ

SZ1S/00215128/5

3203

(Nad-Odrą 203)

 

36/1

40/1

 

 

 

 

192

4682

4874

 

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

 

Pod zabudowę usługową                       

 

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                          „Stołczyn-Bajeczna” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr IX/165/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.06.2011 r. (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.07.2011 r. Nr 85 poz. 1578) i znajduje na terenie elementarnym oznaczonym symbolem: P.T.2033.U dla którego plan ustala funkcję dominującą: pod zabudowę usługową

 

1 000 000,00

(słownie:  jeden milion  złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem.

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.  Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % naliczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2021/10/11
Data wygaśnięcia: 2021/11/02
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2021/10/11 08:08:22, odpowiedzialny/a: Wanda Lisewska , wprowadził/a: Wanda Lisewska, dnia: 2021/10/11 08:08:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wanda Lisewska 2021/10/11 08:08:19 nowa pozycja