Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80337042

Aktualna strona: 154295

Wydrukowano: 0

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz Nr 74/2019 dotyczący gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Urodzajnej


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

 

Wykaz nr  74/2019

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 09.09.2019 r. do30.09.2019 r.

 

 

Lp.

Adres nieruchomości

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości netto

(zł)

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

Rejon ul. Urodzajnej

SZ1S/00193362/6

4088

17/2

642

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” (Uchwała Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r.) i leży w dwóch terenach elementarnych: D.W.1010.MN,U oraz D.W.1012.U,MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z dopuszczeniem usług, zabudowę usługową, przy czym w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego.

 89 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia cenę służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.
  3. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2019/09/09
Data wygaśnięcia: 2019/10/01
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin