Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz Nr 48/2019 dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, położonych na terenie SSE EURO–PARK MIELEC, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

Wykaz nr 48/2019

dotyczący terenu inwestycyjnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie w rejonie ul. Cynkowej, objętego Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin), przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 03.06.2019 r. do 24.06.2019 r.

Lp.

Położenie

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

w zł

numer księgi wieczystej

numer obrębu

numery

działek

Sposób zagospodarowania

1.

Osiedle Dąbie – Trzebusz

--------------

 

4086

16/3

22008

Nieruchomości gruntowe

Zabudowa usługowa, produkcyjna,
magazynowa i składy.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz – Chełszcząca” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXXV/950/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21.11.2017 r. ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5265 z dnia 13.12.2017 r.).

Teren elementarny D.D.6117.U,P,S

3 300 000,00

(trzy miliony trzysta tysięcy złotych)

--------------

 

4086

16/11

2397

Razem

-----------

-----------

24405

Zgodnie z przeznaczeniem

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  4. Teren nieruchomości został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 762). Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 2018 r., poz. 785.
  5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1010 z późn. zm.) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
  6. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, określonego w decyzji o wsparciu. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.
  7. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.
  8. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 16/2018 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 26.03.2018 r. do 16.04.2018 r.


Data publikacji: 2019/06/03
Data wygaśnięcia: 2019/06/25
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2019/06/03 07:54:23, odpowiedzialny/a: Danuta Chłap, wprowadził/a: Anna Szymków, dnia: 2021/12/10 09:42:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Szymków 2021/12/10 09:42:54 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2019/06/03 07:55:09 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2019/06/03 07:54:22 nowa pozycja