Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz Nr 52/2020 dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

Wykaz nr  52/2020

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  21.09.2020 r. do  12.10.2020 r.

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

łączna

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Stołczyńska

-

3021

25/6, 25/7

4504

Nieruchomość niezabudowana

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
z usługami; dopuszcza się usługi

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 2” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXXI/901/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2013 r.
 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 2751).

Teren elementarny P.S.9017.MW,U

750 000,00

(siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2020/09/21
Data wygaśnięcia: 2020/10/13
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2020/09/21 10:36:44, odpowiedzialny/a: D. Adamowski, wprowadził/a: Dariusz Adamowski, dnia: 2022/02/21 08:38:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Adamowski 2022/02/21 08:38:37 modyfikacja wartości
2020/09/22 09:41:05 modyfikacja wartości
Anna Szymków 2020/09/21 10:36:43 nowa pozycja