Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz Nr 64/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej - dz. nr 48/25 z obr. 4084.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

Wykaz nr 64/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 20.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon ul. Dąbskiej

SZ1S/00194190/6

4084

 

48/25

 

 

4538

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne i magazyny. Dopuszcza się usługi w zakresie: handlu oraz obsługi firm i klientów.Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m². Dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych.

 Teren elementarny
D.O.2123.U,P

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Kijewo” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin                         
Nr XIII/346/07 z dn. 17.09.2007  r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 110 z dn. 09.11.2007 r, poz.1922).

 

1 600 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2021/09/20
Data wygaśnięcia: 2021/10/12
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/09/15 12:13:06, odpowiedzialny/a: M.Karpik, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2021/09/20 12:30:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2021/09/20 12:30:22 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2021/09/20 12:09:11 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2021/09/20 12:07:38 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2021/09/15 12:14:05 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2021/09/15 12:13:36 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2021/09/15 12:13:05 nowa pozycja