Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz Nr 73/2019 dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowych, objętych SSE EURO-PARK MIELEC, położonych w rejonie ul. Tytanowej, Kadmowej, Uranowej i Cynkowej


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

Wykaz nr 73/2019

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Tytanowej, Kadmowej, Cynkowej i Uranowej, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 09.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

(zł)

numer obrębu

numer działki

Sposób zagospodarowania

1.

rejon ul. Tytanowej

 

(Osiedle Dąbie – Trzebusz)

--------------

 

4018

6/2

23089

Niezabudowane działki gruntu

Zabudowa usługowa, produkcyjna,
magazynowa i składy.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz – Chełszcząca” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXXV/950/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21.11.2017 r. ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5265 z dnia 13.12.2017 r.).

Teren elementarny D.D.6101.U,P,S

Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem

3 290 000,00

(trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

6/14

2.

rejon ul. Kadmowej

 

(Osiedle Dąbie – Trzebusz)

--------------

 

4018

6/7

23764

Niezabudowane działki gruntu

3 590 000,00

(trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

6/12

6/15

3.

rejon ul. Cynkowej

 

(Osiedle Dąbie – Trzebusz)

--------------

 

4018

16/6

47584

Niezabudowane działki gruntu

Zabudowa usługowa, produkcyjna,
magazynowa i składy.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz – Chełszcząca” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXXV/950/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21.11.2017 r. ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5265 z dnia 13.12.2017 r.).

Teren elementarny D.D.6117.U,P,S

Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem

6 700 000,00

(sześć milionów siedemset tysięcy złotych)

--------------

 

16/7

4.

rejon ul. Uranowej

 

(Osiedle Dąbie – Trzebusz)

--------------

 

4018

12/5

21512

Niezabudowane działki gruntu

3 190 000,00

(trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

16/5

 

 1. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości i stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
 3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 4. Teren nieruchomości został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 762). Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 2018 r., poz. 785.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 482 z późn. zm.) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
 6. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, określonego w decyzji o wsparciu. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.
 7. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.
 8. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 30/2016 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 02.05.2016 r. do 23.05.2016 r.
 9. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 29/2016 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 02.05.2016 r. do 23.05.2016 r.
 10. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 100/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 04.12.2017 r. do 25.12.2017 r.
 11. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 98/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 04.12.2017 r. do 25.12.2017 r.


Data publikacji: 2019/09/09
Data wygaśnięcia: 2019/10/01
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2019/09/09 09:53:26, odpowiedzialny/a: Danuta Chłap, wprowadził/a: Anna Szymków, dnia: 2021/12/10 09:41:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Szymków 2021/12/10 09:41:56 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2019/09/09 09:55:11 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2019/09/09 09:53:49 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2019/09/09 09:53:25 nowa pozycja