Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz nr 99/2019 dot. nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Wymarzonej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

WYKAZ   nr   99/2019

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych  stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                   tj. w dniach od 04.11.2019 r.   do 25.11.2019 r.                         

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

 

 

SZ1S/00198071/4

 

 

2012

 

34/8

 

823

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Według Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena” w Szczecinie
(uchwalonego Uchwałą nr XXII/571/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19.05.2008r.) nieruchomości inwestycyjne stanowiące działki nr: 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16, 34/17, 34/18, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 34/25, 34/26, 34/27, 34/28, 34/29, obr. 2012 znajdują się w obszarze terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.O.3038.MN,U o przeznaczeniu terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: wolno stojąca, bliźniacza; dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w partery budynków mieszkalnych.

--------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

370.000,00

 

 

 

 

 

2.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198072/1

 

 

2012

 

34/9

 

887

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

400.000,00

 

 

 

3.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S00198073/8

 

 

2012

 

34/10

 

847

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

380.000,00

 

 

 

4.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198074/5

 

 

2012

 

34/11

 

866

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

390.000,00

 

 

 

5.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198075/2

 

 

2012

 

34/12

 

793

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

360.000,00

 

 

 

6.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198076/9

 

 

2012

 

34/13

 

838

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

380.000,00

 

 

 

7.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198077/6

 

 

2012

 

34/14

 

992

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

450.000,00

 

 

 

8.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198078/3

 

 

2012

 

34/15

 

619

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

280.000,00

 

 

 

9.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198079/0

 

 

2012

 

34/16

 

660

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

300.000,00

 

 

 

10.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198080/0

 

 

2012

 

34/17

 

693

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

320.000,00

 

 

 

11.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198081/7

 

 

2012

 

34/18

 

973

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

440.000,00

 

 

 

12.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198082/4

 

 

2012

 

34/19

 

620

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

280.000,00

 

 

 

13.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198083/1

 

 

2012

 

34/20

 

660

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

300.000,00

 

 

 

14.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198084/8

 

 

2012

 

34/21

 

697

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

320.000,00

 

 

 

15.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198088/6

 

 

2012

 

34/22

 

950

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

430.000,00

 

 

 

16.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198103/8

 

 

2012

 

34/23

 

619

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

280.000,00

 

 

 

17.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198119/3

 

 

2012

 

34/24

 

660

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

300.000,00

 

 

 

18.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198131/3

 

 

2012

 

34/25

 

701

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

320.000,00

 

 

 

19.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198143/0

 

 

2012

 

34/26

 

898

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

410.000,00

 

 

 

20.

 

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198156/4

 

 

2012

 

34/27

 

715

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

330.000,00

 

 

 

21.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198169/8

 

 

2012

 

34/28

 

695

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

320.000,00

 

 

 

22.

 

rejon ul. Wymarzonej

 

SZ1S/00198205/3

 

 

2012

 

34/29

 

631

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

290.000,00

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebności gruntowe w postaci prawa przechodu i przejazdu, przewidziane do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości  w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
    1. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
    2. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
    3. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2019/11/04
Data wygaśnięcia: 2019/12/16
IV
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2019/11/04 10:42:54, odpowiedzialny/a: D. Chłap, wprowadził/a: Małgorzata Angrot-Glińska, dnia: 2019/11/04 10:52:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Angrot-Glińska 2019/11/04 10:52:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2019/11/04 10:42:53 nowa pozycja