Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin poł. w Szczecinie w rej. ul. Szosy Polskiej dz. nr 36/1, nr 40/1 obr. 3203 Nad-Odrą


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

 

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

sposób jej zagospodarowania

1.

Szczecin

ulica

 Szosa Polska

(rejon)

 

 

Nr dz.: 36/1

Nr dz.: 40/1

Obr. 3203

(Nad-Odrą 203)

 

 

 

192

4682

łącznie 4874

 

 

Zabudowa usługowa

zgodny z przeznaczeniem

1 000 000,00

(słownie: jeden milion złotych)

100 000,00

(słownie: sto tysięcy złotych)

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16.02.2022 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, SALA 161, I piętro.

 

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną nettooraz uwzględnia prawa i ograniczenia  w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formypisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Termin wniesienia wadium upływa dnia 09.02.2022 r.

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr IX/165/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 85,  poz. 1578). Ww. nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem P.T.2033.U.dla którego plan ustala przeznaczenie:zabudowa usługowa.Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej ulicy Szosy Polskiej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szosy Polskiej, składającej się z działek numer 36/1, numer 40/1  z obrębu ewidencyjnego numer  3203 (Nad-Odrą 203) – polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działki: numer 14/5 z obrębu ewidencyjnego numer 3203 (Nad-Odrą 203),  dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00230271/3, numer 36/3, numer 40/4, z obrębu ewidencyjnego numer 3203 (Nad-Odrą 203), dla których Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00185236/5. Służebność zostanie ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działkom numer 14/15, numer 36/3, numer 40/4 z obrębu ewidencyjnego 3203 (Nad-Odrą 203) kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działki: numer 36/1, numer 40/1 z obrębu ewidencyjnego numer 3203 (Nad-Odrą 203)bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów.
 3. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.
 4. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział  w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 5. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości
 6. Nabywca nieruchomości gruntowej:
 • zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu
 • w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu  z właścicielami tych sieci;
 • infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
 • przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
 • realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 • w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

7.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 239, tel. 91 424 57 83, e-mail: wlisew@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

 

 

 

 Data publikacji: 2021/12/06
Datawygaśnięcia: 2022/02/17
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2021/12/06 08:26:49, odpowiedzialny/a: Wanda Lisewska, wprowadził/a: Wanda Lisewska, dnia: 2022/02/09 08:19:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wanda Lisewska 2022/02/09 08:19:02 modyfikacja wartości
Wanda Lisewska 2021/12/06 08:26:49 nowa pozycja