Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Axentowicza


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin:

 

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Nr działki

Nr obrębu

 

 

 

Pow.

[m2]

Przeznaczenie    nieruchomości

sposób jej            zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

netto

[zł]

 

Wadium

[zł]

 

Szczecin,

rejon ulicy Teodora Axentowicza

 

 

51/4

3093

 

 

 

 

426

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług

zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

150.000,00

 (sto pięćdziesiąt  tysięcy)

 

15.000,00

(piętnaście tysięcy)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.02.2022 r. O GODZ 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia
w obrębie zbywanej nieruchomości.


Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin:  

Bank PKO BP S.A.Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia  16.02.2022 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL
lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 

1. Według zapisów obowiązującego na przedmiotowym terenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Park Brodowski” w Szczecinie (uchwalonego Uchwałą nr XXXVIII/944/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 07.09.2009 r.) przedmiotowa działka znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.Z.2057.MN,U o przeznaczeniu terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.

Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.

2. Ulica Axentowicza zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Axentowicza należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi.

3. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę numer 51/4 z obrębu ewidencyjnego numer 3093 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 51/3, obręb nr 3093. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce numer 51/3
z obrębu 3093 kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 51/4 z obrębu 3093.

4. Przez teren działki nr 51/4 przebiega nieczynny, wyłączony z eksploatacji kanał deszczowy Ø200.

5. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

6.  Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo - wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział
w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

7. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

8.  Nabywca nieruchomości gruntowej:

 1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
 2. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu
  z właścicielami tych sieci;
 3. infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
 4. przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
 5. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 6. w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

9.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań poza opisanymi powyżej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami –

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91-42-45-420, e-mail: mglinska@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2021/12/10
Datawygaśnięcia: 2022/02/23
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2021/12/10 09:25:08, odpowiedzialny/a: Adamowski D., wprowadził/a: Małgorzata Angrot-Glińska, dnia: 2021/12/10 09:25:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/12/10 09:25:08 nowa pozycja