Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 38 - dz. nr 50 z obrębu 4127.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

sposób jej zagospodarowania

1.

ul. Przewiewna 38

 

Nr dz.: 50

Obr. 4127

338

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w układzie bliźniaczym z garażem w kondygnacji piwnicznej

Brak planu. Zabudowa w oparciu o ustalone w decyzji warunki zabudowy

99 000,00

(słownie:

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy

złotych)

9 900,00

(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset

złotych)

KW SZ1S/00071001/7

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.10.2021 r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta Szczecin (I piętro, lewe skrzydło)

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną nettooraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 13.10.2021r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Nieruchomość posiada ustalone Decyzją nr 29/WZ/2016 z dnia 27.04.2016r. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w układzie bliźniaczym z garażem w kondygnacji piwnicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. decyzji, która zostanie przeniesiona na nabywcę.
 2. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę numer 50 z obrębu ewidencyjnego numer 4127 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez część działki numer 16/25, obręb nr 4127. Zakres przedmiotowej służebności zostanie ograniczony do części działki nr 16/25 z obrębu 4127 stanowiącej pas gruntu znajdujący się pomiędzy zbywaną działką, a ul. Przewiewną na całej szerokości działki będącej przedmiotem zbycia. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce numer 16/25 z obrębu 4127 kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 50 z obrębu 4127.
 3. Przez działkę nr 50 z obrębu 4127 przebiega czynne przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 150 mm odprowadzające deszczówkę z posesji przy ul. Przewiewnej 39 oraz znajduje się studnia kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem biegnącym do kanalizacji deszczowej w ul. Przewiewnej.
 4. W dziale III księgi wieczystej Nr SZ1S/00071001/7 prowadzonej dla działki nr 50 z obrębu 4127 wpisane jest niżej wymienione ograniczone prawo rzeczowe: - Odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego dostępu do pasa technicznego znajdującego się na ww. działce – obejmującego trasę przebiegu odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej Ø 150 mm o szerokości 1 m – licząc po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę (powierzchnia służebności 2,4 m2), w celu bieżącej eksploatacji, konserwacji, dokonywania kontroli i przeglądów, usuwania ewentualnych awarii, modernizacji lub wymiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowego i niezakłóconego działania przyłącza, przywracając każdorazowo na swój koszt powierzchnię obciążanej nieruchomości do stanu poprzedniego, na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 51, o obszarze 0,0384 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 39. Przy czym zakres wykonywania służebności obejmuje część działki nr 50, zajętą pod istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej Ø150 o długości 2,40 mb (przebiegającej od granicy działki gruntu nr 51 z obrębu 4127 do studni znajdującej się na terenie działki nr 50 z obrębu 4127), którą to część zaznaczono kolorem zielonym na załączniku do Aktu Notarialnego z dnia 06.11.2020r. Rep. A nr 3853/2020
 5. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.
 6. Na działce nr 50 z obrębu 4127 znajduje się część ogrodzenia sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr 49 z obrębu 4127 – przekroczenie o 15-20 cm.
 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 8. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 9.  Nabywca nieruchomości gruntowej:
  • zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
  • w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;
  • infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
  • przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
  • realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
  • w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 10. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na  stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. 91 435 1196, e-mail: mszymcz@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.Data publikacji: 2021/08/18
Datawygaśnięcia: 2021/10/20
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/08/18 08:25:08, odpowiedzialny/a: M. Florczak, wprowadził/a: Marta Florczak, dnia: 2021/08/18 09:46:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Florczak 2021/08/18 09:46:16 modyfikacja wartości
Marta Florczak 2021/08/18 08:25:07 nowa pozycja