Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Strzałowskiej w Szczecinie.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Szczecin:

 

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Nr działki

Nr obrębu

Nr KW

 

 

 

Pow.

[m2]

Przeznaczenie    nieruchomości

sposób jej            zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

netto

[zł]

 

Wadium

[zł]

 

Szczecin,

rejon ulicy Strzałowskiej

 

 

15/37

3091

SZ1S/00222236/7

 

 

 

3903

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

3 000 000,00

 (trzy miliony)

 

300 000,00

(trzysta tysięcy)

 

Szczecin,

rejon ulicy Strzałowskiej

 

 

15/38

3091

SZ1S/00222237/4

 

 

 

 

2248

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

1 800 000,00

 (jeden milion osiemset tysięcy)

 

180 000,00

(sto osiemdziesiąt tysięcy)

 

Szczecin,

rejon ulicy Strzałowskiej

 

 

15/41 i 15/48

3091

SZ1S/00222241/5

 

 

 

 

95+977=

=1072

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

800 000,00

(osiemset tysięcy)

 

80 000,00

(osiemdziesiąt tysięcy)

 

Szczecin,

rejon ulicy Strzałowskiej

 

 

15/49

3091

SZ1S/00222242/2

 

 

 

 

1137

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

850 000,00

(osiemset pięćdziesiąt tysięcy)

 

85 000,00

(osiemdziesiąt pięć tysięcy)

 

Szczecin,

rejon ulicy Strzałowskiej

 

 

15/51

3091

SZ1S/00222235/0

 

 

 

 

961

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

700 000,00

(siedemset tysięcy)

 

70 000,00

(siedemdziesiąt tysięcy)

 

Szczecin,

rejon ulicy Strzałowskiej

 

 

15/52

3091

SZ1S/00222239/8

 

 

 

 

855

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

650 000,00

 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy)

 

65 000,00

(sześćdziesiąt pięć tysięcy)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09.03.2022 r. O GODZ 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło).

Przetarg zostanie przeprowadzony na każdą nieruchomość oddzielnie.

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia
w obrębie zbywanej nieruchomości.


Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium (na każdą nieruchomość oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu (PLN)
na rachunek Gminy Miasto Szczecin:  

Bank PKO BP S.A.Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia  02.03.2022 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL
lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 

1. Przedmiotowe nieruchomości położone są w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego terenu „Golęcino - Gocław” w Szczecinie, uchwalony Uchwałą
Nr XXXI/772/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 02 lutego 2009 r. (Dz. Urz.Woj. Zach. z 2009 r. poz. 665).

Działki wchodzą w skład  terenu  elementarnegoP.G.1034.MW,U;przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług.

Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.

2. Obsługa  komunikacyjna przedmiotowego terenu wg zapisu planu jest ustalona od ulic P.G.1054.KD.L
i P.G.1066.K.D.D oraz dróg wewnętrznych  P.G.1088.KDW i P.G.1089.KDW.

Ulica Strzałowska oraz ulica Pokoju w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zaliczone są do kategorii dróg powiatowych. Działki drogowe o numerach 15/31, 15/34, 14/2, 15/61 z obrębu 3091 (teren elementarny: P.G.1054.KD.L) leżące w ciągu ul. Strzałowskiej stanowią drogę publiczną. W celu obsługi komunikacyjnej należy wybudować zjazdy. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi.

3. Celem zapewnienia nieruchomości stanowiącej działkę nr 15/37 z obrębu 3091 dostępu do drogi publicznej ul. Strzałowskiej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę numer 15/37
z obrębu 3091 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez nieruchomość stanowiącą działki numer: 15/30 i 15/35 z obrębu 3091.

Koszty utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 15/37 z obrębu 3091 bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów.

4. Celem zapewnienia nieruchomościom stanowiącym działki numer: 15/41 i 15/48, 15/51, 15/52, 15/49
z obrębu 3091 dostępu do drogi publicznej ul. Strzałowskiej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonych w Szczecinie, stanowiących działki numer: 15/41 i 15/48, 15/51, 15/52, 15/49 z obrębu 3091 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez nieruchomość stanowiącą działki numer: 15/55, 15/58, 15/59 z obrębu 3091.

Koszty utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnych właścicieli  nieruchomości, stanowiących działki numer: 15/41 i 15/48, 15/51, 15/52, 15/49 z obrębu 3091 bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów.

5. Celem zapewnienia nieruchomości stanowiącej działkę nr 15/38 z obrębu 3091 dostępu do drogi publicznej ul. Pokoju w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę nr 15/38 z obrębu 3091 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez nieruchomość stanowiącą działkę numer 16 z obrębu 3091.

Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce numer 16 z obrębu 3091 kategorii drogi publicznej.

Koszty utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 15/38 z obrębu 3091, bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów.

6. Przez teren działki nr 15/37, obr. 3091 przebiega:

- odcinek czynnego gazociągu średniego ciśnienia dn 225 PE o długości około 83 m, dla którego ustalona została strefa kontrolowana (o szerokości 1,0 m), w której nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, wznosić tymczasowych obiektów, sadzić drzew, składować ziemi pochodzącej z wykopów, a prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;

- linia napowietrzna 0,4 kV;

- czynne przyłącze wodociągowe (w40PE) zasilające posesje przy ul. Strzałowskiej 29; stanowiące własność ZWiK.

Aktem  notarialnym Repertorium A nr 2359/2021 z dnia 29.09.2021r. nieruchomość, stanowiąca działkę
nr 15/37, obr. 3091 została obciążona służebnością przesyłu na czas nieokreślony, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i jego następców prawnych, polegającą na prawie do swobodnego dostępu do pasa technicznego obejmującego trasę przebiegu przyłącza wodociągowego FI 40,
o powierzchni 77 m2, o szerokości 1m – licząc po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę – w celu bieżącej eksploatacji, konserwacji, dokonywania kontroli i przeglądów, usuwania ewentualnych awarii, przyłączania nowych odbiorców, modernizacji lub wymiany. Zakres terenowy służebności obejmuje część nieruchomości zajętą pod istniejącą infrastrukturę.

- instalacja kanalizacji ogólnospławnej śr. 100 (kamionka) oraz znajduje się studnia inspekcyjna, powstałe prawdopodobnie w pierwszej połowie XX wieku, służące do odprowadzania ścieków komunalnych
i deszczowych z komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Strzałowskiej 29.

Przez teren działki nr 15/38, obr. 3091 przebiega:

- linia napowietrzna 0,4 kV wraz ze słupem;

- odcinek ok. 5 m instalacji kanalizacji ogólnospławnej śr. 100 (kamionka) powstałej prawdopodobnie
w pierwszej połowie XX wieku, służące do odprowadzania ścieków komunalnych i deszczowych
z komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Strzałowskiej 29.

7. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

8.  Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo - wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział
w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

9. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

10.  Nabywca nieruchomości gruntowej:

 1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
 2. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu
  z właścicielami tych sieci;
 3. infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
 4. przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
 5. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 6. w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11.  Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań poza opisanymi powyżej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami –

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91-42-45-420, e-mail: mglinska@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

 Data publikacji: 2021/12/22
Datawygaśnięcia: 2022/03/10
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2021/12/21 14:43:54, odpowiedzialny/a: D. Adamowski, wprowadził/a: Małgorzata Angrot-Glińska, dnia: 2021/12/21 14:44:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/12/21 14:44:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2021/12/21 14:43:53 nowa pozycja