Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej, w rejonie ul. Dąbskiej w Szczecinie (dz. nr 48/25, obr. 4084)


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

 

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

sposób jej zagospodarowania

1.

Szczecin

rejon
ul. Dąbskiej

 

 

 

 

48/25

 

4084

(Dąbie 84)

 

 

4538

Zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne i magazyny. Dopuszcza się usługi w zakresie: handlu oraz obsługi firm i klientów.Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m². Dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych
.

 

zgodny
z przeznaczeniem

 

1 600 000,-

(słownie:jeden milion sześćset tysięcy złotych)

160 000.-

(słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych)

SZ1S/00194190/6

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02.03.2022 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna (lewe skrzydło, I piętro).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną nettooraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 23.02.2022 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Kijewo” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIII/346/07 z dnia 17 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 listopada 2007 r., Nr 110, poz. 1922) i znajduje się w obszarze terenu elementarnego D.O.2123.U,P
  o przeznaczeniu:zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne i magazyny. Dopuszcza się usługi w zakresie handlu oraz obsługi firm i klientów. Zakazuje się sprzedaży paliw i gazu do pojazdów mechanicznych. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Ulica Dąbska i ulica Olszynki Grochowskiej posiadają nadaną kategorię drogi publicznej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Dąbskiej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę nr 48/25 z obrębu nr 4084 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę gruntu nr 48/15,obręb nr 4084.  Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce gruntu nr 48/15 kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę nr 48/25 z obrębu nr 4084.
 4. Nieruchomość gruntowa w części oznaczonej użytkiem „dr” nie posiada nadanej kategorii drogi publicznej.
 5. Przez teren nieruchomości przebiega infrastruktura techniczna będąca własnością ENEA Operator Sp. z o. o. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2500/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. oraz aktem notarialnym Rep. A Nr 10/2015 z dnia 09 stycznia 2015 r na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. została ustanowiona służebność przesyłu, która jest ujawniona w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla zbywanej nieruchomości.
 6. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.
 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 8. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności
  za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 9. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
  2. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu
   z właścicielami tych sieci;
  3. infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
  4. przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
  5. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
  6. w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 10. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań poza opisanymi powyżej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 42 45 768, e-mail: mkarpik@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.



Data publikacji: 2021/12/13
Datawygaśnięcia: 2022/03/03
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/12/10 13:11:09, odpowiedzialny/a: M.Karpik, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2021/12/10 13:11:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2021/12/10 13:11:09 nowa pozycja