Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 137/1, nr 137/3 z obrębu nr 4209 poł. w Szczecinie w rejonie ul. Rumiankowej


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

-

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność

Gminy Miasto Szczecin

 

 

 

Lp

Adres

(ulica)

 

Nr działki

Obręb

księga wieczysta

Pow. w m²

Przeznaczenie

nieruchomości,

----------------------------------

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

netto

(zł)

Wadium (zł)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Rejon

ulicy

Rumiankowej

 

 

 

 

137/1

 

4209 (Dąbie 209)

 

SZ1S/00242027/5

 

 

 

 

 

 

2489

 

Zabudowa produkcyjna                     i usługowa; 

w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego

 

 

 

 

 

 

214 000,00

(słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych)

 

 

 

 

 

21 400,00

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta  złotych)

 

Zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Rejon

ulicy

Rumiankowej

 

 

 

137/3

 

4209 (Dąbie 209)

 

SZ1S/00242029/9

 

 

 

 

 

2240

 

Zabudowa produkcyjna                     i usługowa; 

w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego

 

 

 

 

 

 

 

192 000,00

(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

 

 

 

 

 

 

19 200,00

 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych )

 

Zgodnie

z przeznaczeniem

 

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 31 lipca 2020 r.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.10.2020 r., O GODZ. 10.00, sala sesyjna Rady Miasta (lewe skrzydło, parter, sala nr 4).

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz  noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i innych zobowiązań nieopisanych
w niniejszym ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych jest ceną netto.

Cena nieruchomości gruntowych (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowych ustalonych w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.).

Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
  z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o odpisu z rejestru (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu) lub wydruku z KRS prowadzonego w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Gminy Miasto Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

 

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu(ulica, numer działki, numer obrębu) oraz dane podmiotu w imieniu którego wadium jest wpłacane (imię, nazwisko, numer PESEL lub numer NIP)

 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 13.10.2020 r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze –Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia  18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo” w Szczecinie (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.   poz. 4534), działki nr  137/1, nr 137/3 objęte są terenem elementarnym o symbolu graficznym: D.W.1037.P,U,MN, o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna  i usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się wyłącznie: obiekty rzemieślnicze i magazyny, z wyłączeniem warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych, handel detaliczny i hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, obsługa firm i klientów. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego ww. planu.
 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina do roku 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanych nieruchomości.
 3. Według informacji otrzymanych od dostawców mediów:
  1. najbliższa sieć wodociągowa (w110PE) znajduje się w ulicy Tczewskiej i oddalona jest od działki nr 137/3 o około 290 m,
  2. najbliższa sieć kanalizacji sanitarnej (ks200) znajduje się w ulicy Długiej i jest oddalona od działki nr 137/3 około 1300 m,
  3.  najbliższa sieć kanalizacji deszczowej (kd400) znajduje się w ulicy Tczewskiej i oddalona jest o około 240 m od działki nr 137/3,
  4. najbliższa czynna sieć gazowa gazociąg średniego ciśnienia dn 63/32 PE znajduje się w ulicy Rumiankowej. Natomiast ulicy Tczewskiej ułożony jest czynny gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE,
  5. na przedmiotowym terenie znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność ENEA Operator Sp. z o.o.: 2 x złącze kablowe 0,4 kV wraz z wchodzącymi do nich kablami, linia kablowa 0,4 kV biegnąca w pobliżu ww. działek.
 4. Nabywca nieruchomości gruntowych:
  1. zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działki w celu ich remontów, modernizacji, usuwania awarii, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego  na własny koszt w uzgodnieniu właścicielami tych sieci,
  2. niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
  3. przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt,
  4. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami.
 5. Dostęp do drogi publicznej – ulicy Tczewskiej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie na gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 137/7 położonej  w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym nr 4209 (Dąbie 209), posiadającej księgę wieczystą Nr SZ1S/00162085/4 służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu bez prawa parkowania, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych oznaczonychjako działki: nr 137/1 położonej w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym nr 4209 (Dąbie 209), w rejonie ulicy Rumiankowej, posiadającej księgę wieczystą Nr SZ1S/00242027/5, nr 137/3 położonej w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym nr 4209 (Dąbie 209), w rejonie ulicy Rumiankowej, posiadającej księgę wieczystą Nr SZ1S/00242029/9. Służebność będzie miała charakter czasowy do czasu urządzenia na działce gruntu nr 137/7 drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Obowiązki wynikające z urządzenia lub utrzymania urządzeń niezbędnych  do prawidłowego korzystania z ustanowionej służebności, obciążać będą solidarnie wszystkich każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych, na rzecz których służebność została ustanowiona, a powstałe z tego tytułu ciężary i koszty dzielone będę proporcjonalnie pomiędzy nimi. Prawo służebności opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do ksiąg wieczystych.
 6. W celu bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej należy przebudować zjazd do działki nr 137/7 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209). Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenie na przebudowę zjazdu należy uzyskać od zarządcy drogi.
 7. W przypadku występowania w granicach nieruchomości drzewostanu  kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Ewentualne koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.
 8. Działki nr 137/1, nr 137/3 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209) są gruntem o symbolu klasoużytku  ŁIVb podlegającym ochronie i jego wyłączenie z produkcji rolniczej związane jest z naliczeniem jednorazowej należności i opłat rocznych płatnych przez 10 lat.
 9. Działki nr 137/1, nr 137/3 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209) nie są objęte uproszonym planem urządzania lasu, ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej.
 10. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
 11. W przypadku wznowienia granic nieruchomości stanowiących działki nr 137/1, nr 137/3 z obrębu ewidencyjnego nr 4209 (Dąbie 209) na wniosek nabywcy, Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w ich powierzchni.
 12. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  –                

 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin,

Plac Armii Krajowej 1, pokój 242, telefon (091) 424 57 68, fax (091) 435 12 89,  mail: wlisew@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl; www.szczecin.pl; www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2020/09/07
Datawygaśnięcia: 2020/10/21
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2020/09/07 07:48:05, odpowiedzialny/a: D. Adamowski, wprowadził/a: Wanda Lisewska, dnia: 2020/09/07 07:48:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wanda Lisewska 2020/09/07 07:48:04 nowa pozycja