Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Polickiej w Szczecinie (dz. nr 41/9, 34/4 obr. 3203)


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

 

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

sposób jej zagospodarowania

1.

Szczecin,

rejon

ul.Polickiej

 

Nr dz.: 41/9, 34/4

 

Obr. 3203

5758

zabudowa usługowa

zgodny z przeznaczeniem

2 500 000,00

 (słownie:

dwa miliony

 pięćset tysięcy

złotych)

250 000,00

 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy

złotych)

KW SZ1S/00215846/4

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.06.2022 r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, I p.).

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną nettooraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 

 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 23.06.2022r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

 

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Bajeczna 2” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/1105/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.02.2018r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 1389). Ww. nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem P.T.2061.Udla którego plan ustala przeznaczenie:zabudowa usługowa.Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Ulica Policka (działki numer 50/1 i 50/2 z obrębu 3004) ma nadaną kategorię drogi powiatowej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Polickiej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.
 3. W dziale III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości wpisane zostały ograniczone prawa rzeczowe w postaci służebności przesyłu:
 • na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie właściciela urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzenia płynów i jej następców prawnych, polegająca na: prawie swobodnego dostępu do pasa technicznego obejmującego trasę przebiegu urządzeń wodno-kanalizacyjnych w celu ich właściwej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, rozbudowy, przebudowy i wymiany, przywracając każdorazowo na swój koszt powierzchnię obciążonej nieruchomości do stanu poprzedniego. Zakres terenowy służebności obejmuje część nieruchomości stanowiącą działkę nr 41/9, tj. grunt o powierzchni 17 m2(szerokość 1 m licząc po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę) – zajętego pod istniejącą sieć wodociągową W225;
 • na rzecz SEC Sp. z o. o. właściciela urządzeń ciepłowniczych i jej następców prawnych, których treścią jest prawo do eksploatacji sieci ciepłowniczej wraz ze wszelkimi urządzeniami towarzyszącymi, znajdującymi się w pasie technicznym, prawo dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii w sieci ciepłowniczej, a także wymiany i ułożenia w pasie technicznym nowych podziemnych sieci ciepłowniczych, oraz prawo wstępu na obciążoną nieruchomość w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac. Zakres terenowy służebności obejmuje część nieruchomości stanowiącej działkę gruntu:

            - nr 34/4 zajętą pod istniejącą sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN200 wraz z kanalizacją techniczną ze światłowodem i pas techniczny o pow. 88,83 m2, kanalizację techniczną ze światłowodem i pas techniczny o pow. 2,47 m2;

            - nr 41/9 zajętą pod istniejącą sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN200 wraz z kanalizacją techniczną ze światłowodem i pas techniczny o pow. 105,00 m2, kanalizację teletechniczną ze światłowodem i pas techniczny o pow. 2,30 m2;

 • na rzecz SEC Sp. z o. o. właściciela urządzeń ciepłowniczych i jej następców prawnych, której treścią jest prawo do eksploatacji sieci ciepłowniczej wraz ze wszelkimi urządzeniami towarzyszącymi, znajdującymi się w pasie technicznym, prawo dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii w sieci ciepłowniczej, a także wymiany i ułożenia w pasie technicznym nowych podziemnych sieci ciepłowniczych oraz prawo wstępu na obciążoną nieruchomość w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac. Zakres terenowy służebności obejmuje tylko część nieruchomości stanowiącą działkę gruntu:
  • nr 34/4 zajętą pod istniejącą sieć elektroenergetyczną i pas techniczny o pow. 67,00 m2;
  • nr 41/9 zajętą pod istniejącą sieć wodociągową W40 i pas techniczny o pow. 65,30  m2;
 • na rzecz ENEA Sp. z o. o. służebność przesyłu, polegająca na prawie do lokalizacji infrastruktury, a następnie eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, wymiany, przyłączenia nowych odbiorców oraz na prawie wstępu na obciążony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac przy czym zakres terenowy służebności ograniczony jest do części działki nr 34/4 obejmujący pas gruntu o długości 5,20 m i szerokości 0,50 m, tj. o powierzchni 2,60 m2 zajęty pod lokalizację linii kablowej elektroenergetycznej 15 kv  o przekroju 2x(3XNA2XS(F)2Y 1X240) mm2;
 • na rzecz SEC Sp. z o. o. właściciela urządzeń ciepłowniczych i jej następców prawnych, której treścią jest prawo do: eksploatacji sieci cieplnej wraz ze wszelkimi urządzeniami towarzyszącymi znajdującymi się w pasie technicznym, prawo dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii w sieci ciepłowniczej, a także wymiany i ułożenia w pasie technicznym nowych podziemnych sieci ciepłowniczych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego i niezakłóconego działania sieci SEC Sp. z o.o. – oraz prawo wstępu i wjazdu na obciążoną nieruchomość w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac. Zakres terenowy służebności obejmuje część nieruchomości:
  • zajętą pod drenaż sieci cieplnej D160 i pas techniczny o pow. 64,40 m2;
  • zajętą pod drenaż sieci cieplnej D160 i pas techniczny o pow. 73,86 m2;

 

       4.  Poza ustanowionymi ograniczonymi prawami opisanymi w dziale III ww. księgi wieczystej na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

 • na działce nr 34/4 ułożony jest odcinek czynnego gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE (o długości około 66 m), wybudowany w 2019 r., dla ww. czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
 • przez działkę nr 41/9 przebiega kanalizacja deszczowa kdD 300 oraz znajduje się studzienka kanalizacyjna o nie ustalonym stanie technicznym, nie stanowiąca infrastruktury ZWiK Sp. z o.o.

       5.  Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

       6.  Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza GMS, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci

        7.  W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

        8.  Nabywca nieruchomości gruntowej:

 • zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
 • w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;
 • infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
 • przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
 • realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 • w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

        9.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. 91 435 1196, e-mail: mszymcz@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.Data publikacji: 2022/04/08
Datawygaśnięcia: 2022/06/30
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2022/04/08 09:13:42, odpowiedzialny/a: M. Florczak, wprowadził/a: Marta Florczak, dnia: 2022/04/08 09:13:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Florczak 2022/04/08 09:13:41 nowa pozycja