Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych poł. w Szczecinie przy ul. Wesołej dz. nr 46/2 i 47 z obrębu 4093


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

 

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

sposób jej zagospodarowania

1.

Szczecin

ul.Wesoła

 

Nr dz.: 46/2, 47

 

Obr. 4093

 

189

426

-----------

615

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z wyłączeniem usług

zgodny z przeznaczeniem

150 000,00

(słownie:

sto pięćdziesiąt tysięcy

złotych)

15 000,00

(słownie: piętnaście tysięcy

złotych)

KW SZ1S/00186505/9

SZ1S/00186467/0

 
 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.01.2022r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta Szczecin ( lewe skrzydło, I p.).

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

 

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a oraz 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.01.2022r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Opis nieruchomościoraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomości położone są na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 19 grudnia 2013r., poz. 4534). W/w działki znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1114.MN dla którego plan ustala przeznaczenie:zabudowę jednorodzinną wolno stojącą z wyłączeniem usług.Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
 2. Ulica Wesoła ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Wesołej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.
 4. Teren inwestycyjny składający się z działek nr 46/2 i 47 z obrębu 4093 zabudowany jest budynkami niemieszkalnymi, które zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są do rozbiórki. Dwa budynki znajdujące się w centralnej części terenu o numerach identyfikacyjnych: 326201_1.4093.30_BUD i 326201_1.4093.34_BUD stanowią własność Gminy Miasto Szczecin. Natomiast, budynek 326201_4093.107_BUD znajduje się częściowo na działce nr 46/2 (własność: Gmina Miasto Szczecin), a częściowo na działce nr 9 (własność: osoba fizyczna, właściciel nieruchomości przyległej o adresie Wesoła 17). Budynek ten wpisany jest w ewidencji gruntów do jednostki rejestrowej gruntów nr 18 (w której wpisana jest działka nr 9 oraz budynki nr 77 i 31), a w jego danych opisowych zawarta jest informacja o położeniu na działkach o numerach 46/2 i 9. Nie został on ujawniony w księgach wieczystych. Budynek 326201_1.4093.106_BUD znajduje się częściowo na działce nr 47 (własność: Gmina Miasto Szczecin), a częściowo na działce nr 10 (własność: osoba fizyczna, właścicieli nieruchomości przyległej o adresie Wesoła 19). Budynek ten wpisany jest w ewidencji gruntów do jednostki rejestrowej gruntów nr 8 (w której wpisana jest działka nr 10 oraz budynki nr 84 i 52), a w jego danych opisowych zawarta jest informacja o położeniu na działkach o numerach 47 i 10. Nie został on ujawniony w księgach wieczystych.
 5. Działki nr 46/2 i 47 z obrębu 4093 są zajmowane w sposób bezumowny, a ich użytkownicy złożyli do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych stosowne oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego co do wydania gruntu wolnego od osób i rzeczy w terminie 14 dni od doręczenia wezwania do wydania przedmiotu bezumownego posiadania.
 6. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanego terenu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 7. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 8. Nabywca nieruchomości gruntowych:
 9. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działki oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;
 10. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;
 11. infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
 12. przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;
 13. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 14. w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 15. Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. 91 435 1196, e-mail:mszymcz@um.szczecin.pl

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.Data publikacji: 2021/11/08
Datawygaśnięcia: 2022/01/19
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/11/08 08:23:17, odpowiedzialny/a: M. Florczak, wprowadził/a: Marta Florczak, dnia: 2021/11/08 13:44:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Florczak 2021/11/08 13:44:05 modyfikacja wartości
Marta Florczak 2021/11/08 08:23:16 nowa pozycja