Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przetargi na nieruchomości UM

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieogr. na zbycie terenu inwestycjnego, włączonego w obszar SSE EURO-PARK MIELEC, poł. w Sz-e przy ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż terenu inwestycyjnego, stanowiącego własność

Gminy Miasto Szczecin,włączonego w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC,położonego w Szczecinie, w rejonie ul. Kniewskiej
i ul. Lubczyńskiej

 

 

 

Lp

Adres

(ulica)

 

Nr działki

Obręb

księga wieczysta

Pow.

w m²

Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

netto

(zł)

Wadium (zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Teren inwestycyjny

położony

w rejonie

ul. Kniewskiej
i ul. Lubczyńskiej

 

 

 

 

7/9

4002

SZ1S/00141970/2

 

7/15

4002

SZ1S/00142471/1

 

7/16

4002 SZ1S/00218317/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37725

 

 

 

14411

 

 

 

13537

 

Łącznie:

65673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy
i magazyny, bazy transportowe

 

 

 

 

 

 

8 200 000,00

(osiem  milionów dwieście tysięcy złotych)

 

 

 

 

 

820 000,00

(osiemset dwadzieścia

tysięcy złotych)

 Cena wywoławcza terenu inwestycyjnego  jest ceną netto.

Cena  (netto) terenu inwestycyjnego zawiera prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania na rzecz działki gruntu nr 7/15 z obrębu 4002.

Do ceny sprzedaży (netto) ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży terenu inwestycyjnego brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

 PRZETARG PRZEPROWADZA SIĘ W DWÓCH ETAPACH: CZĘŚĆ JAWNA I CZĘŚĆ NIEJAWNA.

Część jawna przetargu (z udziałem oferentów) odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta (lewe skrzydło, parter, sala nr 4).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz  noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Warunki udziału w przetargu:

1.Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg - rejon ul. Kniewskiej  i ul. Lubczyńskiej, działki gruntu nr nr: 7/9, 7/15, 7/16 z obr. 4002”, uniemożliwiające identyfikacje Oferenta, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów (sala nr 62, bilet N – stanowisko 40 - delegatura Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1) w dniu 19.08.2020 r., w godz. 10.00 – 12.00 za pokwitowaniem odbioru.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Wniesienie wadium.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 20.08.2020 r.

 Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

 Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę firmy i siedzibę oferenta wraz z podaniem jego formy prawnej. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą – wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzony przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, właściwe pełnomocnictwa, a dla pozostających w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest pisemna zgoda drugiego małżonka na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu)lub wydruku z KRS prowadzonego w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

2. Datę sporządzenia oferty.

3. Opis sposobu i źródła finansowania  planowanej inwestycji:

a) źródła finansowania (środki własne i zewnętrzne),

b) warunki finansowania zewnętrznego, w przypadku ubiegania się o kredyt – stan zaawansowania (promesy, deklaracje banków)

4. Dokumenty stwierdzające wiarygodność finansową oferenta potwierdzające możliwości faktyczne zrealizowania planowanej inwestycji:

a) zasoby finansowe (kapitał własny, oświadczenia osób współfinansujących o zobowiązaniu
do wpłacenia określonych kwot partycypacyjnych),

b) sprawozdania finansowe firmy za 2017 r. i 2018 r.

c) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018; w przypadku podmiotów nie podlegających obowiązkowi sporządzania bilansu, sprawozdanie finansowe na druku F-01 za rok 2018,

d) informacje z banków prowadzących rachunki oferenta o obrotach na rachunku firmy, zaciągniętych kredytach, udzielonych przez firmę poręczeniach majątkowych;

e) zaświadczenie organu podatkowego o braku zaległości podatkowych, wydane po dniu ogłoszenia przetargu albo dokument potwierdzający, że oferent uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

f) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek, wydane po dniu ogłoszenia o przetargu albo dokument potwierdzający, że oferent uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

g) wyrażenia zgody na sprawdzenie w raportach BIK, BIG.

5. Wykaz zrealizowanych inwestycji. 

6. Oferowana cena (wyższa od wywoławczej).

7.Pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

8.Kopię dowodu wpłaty wadium.

9. Podpis oferenta.

 Uwagi dotyczące ofert:

Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania się wyciągu z ogłoszenia w prasie.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty   należy dołączyć pełnomocnictwo.

Kryteria oceny ofert

Każdemu z kryteriów przypisana jest punktowa skala ocen tzw. waga. Ocena łączna jest sumą iloczynów punktów i wag wszystkich kryteriów.

 

 

Kryterium oceny oferty

 

Skala ocen

Waga

 

Sposób finansowania inwestycji, wiarygodność finansowa oferenta

 

 

1-10 pkt

 

25

 

Doświadczenie w realizacji inwestycji

 

 

1-10 pkt

 

25

 

Oferowana cena (oferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej)

Punkty zostaną obliczone według wzoru:

 

 

Cena wg oferty badanej – cena wywoławcza

---------------------------------------------- x10 pkt  x waga (50)

Cena najwyższa oferty – cena wywoławcza

 

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości gruntowych oraz warunki realizacji inwestycji:

1.Nieruchomości gruntowe, stanowiące działki gruntu nr nr: 7/9, 7/15 i 7/16 z obr. 4002 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/683/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.02.2017r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 marca 2017 r., poz. 1308) i znajdują się w terenie elementarnym D.D.5005.U,P z przeznaczeniem pod: zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, bazy transportowe. Dopuszcza się wprowadzenie usług m. in. w zakresie: logistyka, transport, telekomunikacja, handel z zakazem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, administracja, finanse, rzemiosło, motoryzacja. Poza terenem ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o. o. dopuszcza się lokalizację stacji paliw płynnych z usługami towarzyszącymi takimi jak: handel detaliczny, gastronomia, obsługa pojazdów, warsztat mechaniki pojazdowej, usługi blacharskie i lakiernicze. Dopuszcza się lokalizację wydzielonego parkingu dla samochodów ciężarowych oraz działalność socjalną związaną z obsługą logistyki i transportu jak np. zaplecze noclegowe i gastronomiczne. Przy realizacji inwestycji z zabudową lub utwardzoną powierzchnią terenu nakazuje się gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi przed zrzutem do odbiornika poprzez zastosowanie retencji wód opadowych – z możliwością ich wtórnego wykorzystania lub po podczyszczeniu odprowadzenie do odbiornika. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.Działka gruntu nr 7/9 położona jest w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o. o. W związku z tym zgodnie z Rozporządzeniem nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 marca 2012 r. zmienione Rozporządzeniem nr 1/2015 z dnia 19.01.2015 r zmieniającym rozporządzenie
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o. o.w granicach działki obowiązują następujące zakazy:

  1. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem:

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych;

b) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania;

2) rolniczego wykorzystania ścieków;

3) lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) stosowania nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych;

5) stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania
w strefach ochronnych ujęć wody;

6) lokalizowania składowisk odpadów;

7) lokalizowania zakładów przemysłowych, kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

8) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

9) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;

10) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem:

a) magazynów butli z gazem płynnym,

b) naziemnych zbiorników gazu płynnego,

c) naziemnych zbiorników paliw płynnych;

11) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami;

12) naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów oraz poza terenem warsztatów naprawczych przynależących do zakładów przemysłowych;

13) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej;

14) lokalizowania cmentarzy;

15) grzebania zwłok zwierzęcych;

16) wykonywania odwodnień budowlanych za wyjątkiem odwodnień krótkotrwałych.

3.Aktem notarialnym Rep A Nr 2500/2012 na działce gruntu nr 7/9 oraz działce nr 7/14 (obecnie działki gruntu nr nr: 7/15 i 7/16) została ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu
na rzecz ENEA Sp. z o.o. Linia 15 kV przebiegająca przez działkę nr nr: 7/9 i 7/15 została zlikwidowana.

4.Nabywca nieruchomości gruntowych:

- zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działki
w celu ich remontu, modernizacji, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji
z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt
w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

- niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

- przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników;

- realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

5.W przypadku wystąpienia w granicach terenu inwestycyjnego drzewostanu kolidującego
z projektowaną inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wycinką ponosi inwestor.

6.Nieruchomości gruntowe nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla nich decyzja z zakresu gospodarki leśnej.

7.Teren inwestycyjny, składający się z działek gruntu nr nr: 7/9, 7/14 i 7/15 z obrębu ewidencyjnego 4002 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej  - ul. Kniewskiej.

8.Istnieje potencjalna możliwość skomunikowania działki gruntu nr 7/15 z obrębu 4002 z drogą publiczną - ul. Lubczyńską poprzez obciążenie służebnością gruntową prawa przejazdu
i przechodu bez prawa parkowania -  działki gruntu nr 7/13 z obrębu ewidencyjnego 4002 (Kw Nr SZ1S/00189940/1) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej nr 7/15.Służebność będzie miała charakter czasowy do czasu urządzenia na działce gruntu drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Obowiązki wynikające z urządzenia lub utrzymania urządzeń niezbędnych do prawidłowego korzystania z ustanowionej służebności, obciążać będą solidarnie wszystkich każdorazowych właścicieli nieruchomości gruntowej, na rzecz której służebność została ustanowiona, a powstałe z tego tytułu ciężary i koszty dzielone będą proporcjonalnie pomiędzy nimi. Prawo służebności opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do księgi wieczystej.

9.Działka gruntu nr 7/13 z obrębu ewidencyjnego 4002 objęta jest postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz przebudowie ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej w Szczecinie”. Postanowieniem z dnia 18.03.2020 r.  przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone.

10.Nieruchomości gruntowe objęte są Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 482 ze zm.), Agencji Rozwoju Przemysłu przysługuje prawo pierwokupu tych nieruchomości.

11.Zastrzega się na rzecz Gminy Miasto Szczecin prawo odkupu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład terenu inwestycyjnego, oznaczonych numerami działek: 7/9 - KW Nr SZ1S/00141970/2,  7/15 - KW Nr SZ1S/00142471/1 i 7/16 - KW Nr SZ1S/00218317/8 z obrębu ewidencyjnego 4002 w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w drodze przetargu w przypadku nie dotrzymania terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji tj. w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Prawo odkupu oraz termin rozpoczęcia realizacji inwestycji zostanie ujawniony w księgach wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek gruntu. W razie wykonania odkupu, cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.

12.W przypadku zbycia nieruchomości gruntowych lub udziału w nieruchomościach w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem zobowiązania określonego w pkt. 11 zbywający sceduje to zobowiązanie na nabywającego.

13.Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

14.Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

 Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91-42-45-768,

www.bip.um.szczecin.pl

www.szczecin.pl

miastooferuje.szczecin.pl

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2020/05/15
Datawygaśnięcia: 2020/08/28
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2020/05/15 10:20:10, odpowiedzialny/a: Danuta Chłap, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2020/05/15 10:20:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2020/05/15 10:20:09 nowa pozycja