Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75047915

Aktualna strona: 102768

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Przebudowa systemy energetycznego SPSK nr 2 PUM ul. Powstańców Wielkopolskiech - inf. dla społeczeństwa o wydanej decyzji środowikowej


Nasz znak: WOŚr-II.6220.1.8.2019.JS.14                                               

UNP: 24240/WOŚr/-XLV/19

 
 
      O B W I E S Z C Z E N I E
 
                     PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 2 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 38, art.  85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.)

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

 

 

Na wniosek  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM
w Szczecinie, Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia  2 maja 2019 r., znak: WOŚr-II.6220.1.8.2019.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii tri generacji
i odnawialnych źródeł energii na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72”.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, w tym
z uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi organami oraz opiniami właściwych organów, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 5 w godz. 1000do 1400.


Data wygaśnięcia: 06.06.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin